sábado, 11 de agosto de 2007

Guia del monestir de Santes Creus

LA FUNDACIÓ

L'any 1153, el comte Ramon Berenguer IV conquerí el castell de Siurana. Aquesta acció militar significà la fi de la Reconquesta, el domini de la Catalunya Nova pels cristians. L'esdeveniment coincidí amb el moment d'expansió de l'orde del Cister. Entre les taifes de Lleida i Tortosa i la Catalunya Vella restava un ampli territori, les conques dels rius Gaià i Francolí, una zona ideal perquè s'hi establissin les noves ordes monacals com eren els monjos blancs: Poblet i Santes Creus o la Cartoixa: Scala Dei.

El monestir de Valldaura/Santes Creus fou fundat el 4 de desembre de 1150, data de la cessió pel Gran Senescal Guillem Ramon de Montcada i els seus Fills Guillem, Ramon i Berenguer, d'una finca situada al terme de Cerdanyola del Vallès. Aquesta donació fou feta a favor del monestir cistercenc de la Grand Selva, proper a la ciutat de Tolosa del Llenguadoc. Tanmateix, en tractar-se d'un terreny de llicorelles, poc apte per al conreu, no reunia les condicions per a una fundació monàstica i menys amb el caire que tenien, a la meitat del segle XII, els cenobis cistercencs, envoltats de granges i terres de cultiu.

Guillem de Montpeller, delegat de l'abat de la Grand Selva, un cop arribat a Valldaura, degué valorar molt negativament les peculiaritats de la contrada per a edificar-hi un monestir. La propietat, dedicada a l'agricultura, era de poca extensió, amb un hàbitat centenari, que dificultava la implantació d'un sistema de granges adient per a resoldre l'alimentació d'una comunitat. Planava a més l'ombra del monestir de Sant Cugat del Vallès, del qual hauria distat una dotzena de quilòmetres, una separació ben exigua. El fet de compartir una zona reduïda d'influència per a satisfer les seves necessitats materials i humanes convertia en poc viable el projecte monàstic de Valldaura.

La fundació del monestir de Valldaura/Santes Creus no fou gens senzilla. Els tres primers abats, potser millor definits com a delegats de l'abat de la Grand Selva: Guillem I (1152-1154), Hug I (1154-1156) i Guerau (1156-1158), intentaren l'organització d'una comunitat, buscant noves possibilitats d'establiment. El comte Ramon Berenguer IV féu donació d'un alou comtal situat a Ancosa (La Llacuna, Anoia), escripturat el 13 de juliol de 1155, que tampoc resultava prou adequat. Per la seva pobresa, era un indret idoni per a una granja ramadera, de pastures d'hivern. Aquest fracàs obligava a triar un nou emplaçament.

Guerau Alemany cedí unes terres localitzades a les ribes del riu Gaià, acte que tingué lloc el 26 de gener de 1158. El conjunt comptava amb la qualitat del sòl, d'una extensió considerable, a més d'aigua. Els paratges, quasi despoblats, permetien organitzar-se sense entrebancs. Però Santes Creus es trobava al límit entre el bisbat de Barcelona i l'arquebisbat de Tarragona. Els monjos de Valldaura reclamaren la solució a Roma. El Sant Pare Alexandre III (1159-1181) atorgà una butlla en virtut de la qual el nou monestir quedava exempt de l'obediència i la subjecció ordinàries.
L'EDIFICI CISTERCENC
La primera etapa de la construcció del monestir de Santes Creus tingué una durada d'un centenar d'anys, coincidint amb l'edificació dels àmbits més característics, a la darreria del segle XII i l'inici del següent. Alguns dels seus aspectes artístics els podem considerar com una continuació arcaïtzant de l'art romànic, amb aportacions del gòtic incipient. Mostra una unitat d'estil amb el conjunt dels monestirs cistercencs aixecats en aquest temps, a cavall entre les dues centúries, a l'entorn de l'any 1200, que es distingeixen per l'austeritat, la funcionalitat, la puresa de línies i la noblesa dels materials, d'acord amb traçats racionals.

Pere de Valldaura/Santes Creus (1158-1184), el primer abat fill del país, fou el veritable fundador del monestir de Santes Creus. Entre 1168 i 1174 n'aprovà el plànol dintre del més típic esquema cistercenc, trasllat del de la casa mare de la Grand Selva, aterrada durant la Revolució Francesa, la qual cosa no ens permet efectuar cap mena de comparança. No obstant això, la reiteració assenyalada, que no constitueix un demèrit sinó que s'adapta a la realitat cistercenca, facilita l'estudi dels conjunts monumentals.

La diferència constructiva entre els monestirs de Santes Creus i Poblet no respon a una evolució dels estils artístics sinó que avala llur progènie respectiva. Ambdós pertanyien a la família de Claravall, emperò no compartien la relació filial, ja que Santes Creus descendia de la Grand Selva i Poblet de Fontfreda del Llenguadoc. El primer s'ha d'incloure dintre del model o plànol dominant; Poblet, en canvi, segueix una fórmula minoritària. Les variants observables no són solament d'estil sinó també de planta, de repartiment de l'espai, de la col×locació de l'església respecte al claustre.

En els monestirs l'església sobresortia com l'edifici central i essencial del conjunt arquitectònic, el primer en ser bastit. La qualitat de la seva obra determinava la categoria del cenobi. Era la construcció més solemne, quasi l'única en acabar-se i en posseir una entitat que li ha permès romandre dempeus _alguns monestirs han quedat reduïts a la seva presència solitària_ i desafiar el pas dels segles. El temple major de Santes Creus fou iniciat el mes de setembre de 1174. El cronista i abat Bartomeu de la Dernosa va escriure: "L'any de l'Encarnació del Senyor de 1174, el mes de setembre, va començar-se a edificar l'església de Santes Creus, dedicada a la Verge Maria."

Pensem que, en una data molt pròxima, el 1177, s'emprengué l'aixecament d'altres dependències monàstiques. A la mort de l'abat Pere, ultra l'ésglésia, és possible que es treballés a l'ala est del claustre: sagristia, armarium, sala capitular, parlador i sala de monjos. Aquestes construccions presenten una unitat arquitectònica i de treball de la pedra que suggereixen una certa uniformitat d'estil i de temps. S'hauria començat en aquests anys l'edificació de les ales nord i est del claustre, necessàries per a comunicar l'església tant amb l'hàbitat dels monjos com dels conversos. Per les seves dimensions, Santes Creus podia allotjar una cinquantena de monjos i un número semblant de conversos.

L'abat Hug II (1185-1198) va continuar les obres, per la qual cosa ha rebut el qualificatiu d'abat constructor. El cronista Bartomeu de la Dernosa aporta una notícia que ha suscitat controvèrsia: "L'any del Senyor de 1191 fou col×locada la primera pedra al fonament del dormitori." Aquesta referència ha estat interpretada com si el dormitori hagués estat una obra de la darreria del segle XII. Tanmateix és més gòtic i a la vegada més funcional, no tant solemne. L'hem de comparar amb el de Poblet, enllestit en una data propera a l'any 1300.

La crisi econòmica que va patir Catalunya durant el regnat de Pere el Catòlic i l'inici del de Jaume el Conqueridor, agreujada per la problemàtica pròpia de l'orde del Cister, repercutí en la tasca constructora de Santes Creus. El Capítol General va autoritzar arrendar a laics les terres de menys qualitat (1208), concessió ampliada pocs anys després (1224) a totes les propietats dels monestirs, atesa la manca de conversos. L'any 1227 es reconeixia: "Moltes cases de l'orde són oprimides per nombrosos deutes." Durant el període de depressió s'acabà d'edificar la part més important de l'església abacial. El cronista ja esmentat escriu que el 22 de maig de 1221 (Pasqua de Pentecosta) la missa conventual fou celebrada a la nova església. El 25 de març de 1225 estava disponible per a resar les hores canòniques del matí. El monestir de Santes Creus havia finalitzat un primer moment d'activitat constructora enquadrable en l'estil cistercenc, faltaven moltes dependències, altres, fins i tot la mateixa església, estaven encara en obres.

L'abat Bernat Calbó (1226-1233) va viure un redreç gràcies a les deixes dels nobles que intervingueren en la conquesta de Mallorca. La realitat no era, però, tan brillant, els monestirs foren paulatinament desplaçats pels convents, davant l'esllanguiment dels cenobis benets i cistercencs. El Capítol General del Cister arribà a declarar: "L'orde davalla vers una profunda misèria" (1318). Santes Creus, en convertir-se en monestir/tomba dels comtes-reis del casal de Barcelona, iniciaria un segle de gran magnificència.

EL MONESTIR REIAL
Durant el govern de l'abat Gener (1265-1293) s'originà el canvi, seria la tomba dels comtes-reis, que, amb almoines i donatius, atorgarien al cenobi la dignitat requerida per a guardar llurs despulles. Les obres foren finançades pels sobirans i van relegar l'ideal bernardí dels orígens. La transformació arquitectònica, del cistercenc al gòtic, corregué paral×lela a la produïda a cavall dels segles XIII i XIV.

Pere el Gran, el 3 de juny de 1282, redactà el seu testament: "Elegeix sepultura al monestir de Santes Creus, i mana que el seu cos hi sigui sepultat i que la seva sepultura sigui feta bé i honoríficament." El monestir esdevindria el gran mausoleu de la nissaga comtal barcelonina, amb l'enterrament del monarca, el panteó del qual n'és una de les joies més rellevants. Santes Creus havia encetat un nou capítol de la seva història.

Bonanat de Vila-seca (1293-1308), persona de la confiança dels comtes-reis Jaume II (1295-1327) i Blanca d'Anjou (+1310), fou alhora un gran abat. El creuer de l'església abacial es modificaria sensiblement, amb la incorporació d'un segon conjunt sepulcral, acarat a l'anterior. El 29 d'agost de 1302 es començà a edificar el refetor. Abans de la mort de la reina, s'havia construït el Palau Reial, que ocupava un àmbit al marge de la clausura, amb una comunicació exterior independent. És un dels edificis del gòtic civil català que no solament s'ha conservat sinó que posseeix datació coneguda. Tot i la seva simplicitat decorativa, evidencia una gran monumentalitat. L'abat Bonanat rebé el títol de Capellà Major Reial (1296), en testimoni de les bones relacions amb el rei, per a afavorir a l'ensems l'expansió de Santes Creus com a casa mare de dos nous monestirs: Valldigna (València, 1298) i Altofonte (Palerm, Sicília, 1308). Quan morí, el monestir del Gaià havia assolit el màxim del seu prestigi.

El traspàs de Jaume II no va significar, de moment, una alteració en la política de protecció reial a favor de Santes Creus. Segons el cronista Bartomeu de la Dernosa, el 25 d'agost de 1313 fou posada la primera pedra al fonament del claustre gòtic del monestir, en temps de l'abat Pere Alegre. Un any més tard féu començar el cimbori, que es conclouria el 1347. Del més clar estil gòtic, s'adequa al concepte de torre com a emblema de poder, tot coronant simbòlicament les tombes dels comtes-reis, en contrast amb la sobrietat cistercenca. En fundar-se l'orde militar de Montesa (1319), el cenobi hi quedà vinculat fins al 1666, amb l'aportació d'un monjo en l'exercici de prior, que en constituïa la segona dignitat.

L'abat Francesc Miró (1335-1347), continuador de les obres del recinte claustral, sabé apreciar el geni de l'escultor d'origen anglès Reinard des Fonoll. La seva activitat artística s'allunyava molt de l'esperit anicònic bernardí, però en aquest moment Santes Creus havia d'ésser un bell estoig per als sepulcres dels monarques. L'abat Miró va poder inaugurar el claustre el dia de Sant Benet (21 de març) de l'any 1341, que tancava l'etapa de les grans realitzacions gòtiques.

L'elecció de Guillem de Ferrera (1347-1375) fou polèmica, a l'igual de la seva gestió posterior com a abat i com a polític. Per motius complexos es distancià, però, de les directrius de govern de Pere el Cerimoniós. Els monjos, en considerar que havia defensat per damunt de tot el monestir, com a mostra d'homenatge pòstum, decidiren d'enterrar-lo excepcionalment a l'església abacial.

Bartomeu de la Dernosa (1375-1379) fou nomenat abat després d'una llarga i brillant dedicació a l'estudi de la història del monestir de Santes Creus, que circumdà de merlets i de murs d'escàs valor militar, conferint-li l'aspecte d'un gran "castell", per al viatger vingut de lluny. Aquestes obres van fer-se en un moment dramàtic, com diuen les cròniques del cenobi: "Quan existia, a totes les parts del món, la manca d'aliments més important d'aquest segle." L'abat de la Dernosa acabà d'arruïnar-lo. Tot i que el seu nom no figurà inicialment a l'abaciologi, hi fou agregat més tard. Hagué de renunciar al govern de Santes Creus i retirar-se a Benifassà, una filial de Poblet.

L'abat Andreu Porta (1380-1404), sagaç diplomàtic, negocià amb l'infant Joan -Joan I el Caçador- l'herència de Pere el Gran. Encarregà un retaule per ennoblir l'església abacial, que Lluís Borrassà enllestiria el 1410, durant el govern del seu successor Bernat Dalmau (1404-1412). L'hem d'interpretar com una fita, cloenda i inici d'una altra època per al monestir de Santes Creus
.
ELS ANYS DEL SILENCI I DE L'OBLIT (1410-1647)
Tradicionalment s'ha considerat que les obres de fortificació de Pere el Cerimoniós marcaren el començament de la decadència santescreuïna, per bé que l'expressió no sigui del tot encertada. La realitat històrica ens fa creure que es produí un estancament de la vida material i espiritual del cenobi. L'obra barroca de Josep Tramulles s'erigirà com a signe del triomf de la modernitat, en fi del redreç.

Hi ha una llegenda sobre els enderrocs manats per Pere el Cerimoniós, oblidant les intervencions tardanes, tant constructives com de demolició. El que no degué existir fou un refetor cistercenc semblant al de Poblet. D'altra banda, la gran portalada gòtica d'entrada al claustre no pot ser explicada sense una atri que pensem que tampoc no va edificar-se. La urbanització del segon recinte es desenvolupà especialment a partir dels segles XVI-XVII. Nogensmenys la història del monestir, al llarg d'aquests 250 anys, reserva encara diversos interrogants, quant a la seva arquitectura i el seu funcionament, com el nombre de monjos o el valor econòmic de les rendes.

També sorprèn la manca d'abats comendataris, tan pròpia del segle XV. En molt comptades ocasions els abats no procedien de la mateixa comunitat. L'actuació del monestir oferí dos vessants: la política i la cultural. L'abat Guillem Blanc (1438-1457) manifestà una destacada personalitat. Havia estat abat del monestir d'Altofonte i assistí al Concili de Basilea. Al front de Santes Creus acollí el patrimoni del monestir cistercenc femení de Bonrepòs del Montsant, extingit l'any 1452. Les cendres de la reina Margarida de Prades, segona muller de Martí l'Humà, que, un cop vídua, n'havia estat abadessa fins a la seva mort (1429), foren traslladades a l'església major.

La situació política del segle XV, des de la desaparició de Martí l'Humà fins al traspassament de Joan II, es reflectí en un seguit d'episodis que no sempre reberen l'aquiescència de tota la comunitat. Foren uns anys d'empobriment, augmentat pels ajuts de guerra i el saqueig del patrimoni.

L'elecció de l'abat Mendoza (1479-1519) respongué a la voluntat de Ferran el Catòlic, de qui era parent llunyà. El seu govern, el més llarg de la història del cenobi, representà un període de redreç i millora en tots els ordres. Pedro de Mendoza fou l'únic abat de Santes Creus que presidí la Diputació del General de Catalunya el trienni 1497-1500, compaginant amb èxit ambdós càrrecs. Com a home del Renaixement, inicià la pràctica d'ésser sepultat al terra de la Sala Capitular, en un desig de perpetuar el seu record. L'abat Bernardí Tolrà (1519-1534) enriquí les cambres del Palau abacial, emplaçat a l'antic Palau Reial, amb una decoració d'estil renaixentista, continuada per Jaume Valls (1534-1560), que féu bastir el pont sobre el Gaià.

Sens dubte l'abat més destacat del segle XVI fou Jeroni Contijoc (1560-1593), a qui devem la construcció de la capella de l'Assumpta, al lloc de l'armarium i la Torre de les Hores. Incorporà el monestir cistercenc de l'Eula (Perpinyà), donant-li la categoria prioral (1567). El signe negatiu del seu regne fou la pèrdua del priorat de l'Orde de Montesa, el mestre de la qual passaria a ésser el rei Felip II (1587).

L'abat Jaume Carnisser (1608-1619) fou el darrer abat vitalici. La Congregació Cistercenca dels Monestirs de la Corona d'Aragó, aprovada per una butlla de Pau V (1616), exigí que els abats fossin d'elecció triennal, sistema inaugurat per Josep de Barberà, el 1619. La política de la Congregació dificultà activitats públiques del cenobi i dels seus abats, tot i no que no va impedir el seu redreç econòmic i social.

Tanca aquesta fase de prosperitat el retaule major barroc de Josep Tramulles (1647), encarregat per Pere Salla (1644-1650), un dels últims abats que mantingué el vell esperit del cenobi.

EL MONESTIR DELS TEMPS MODERNS
Santes Creus va estar governat, els dos-cents darrers anys de la seva vida monàstica, per abats temporals, alguns de gran vàlua intel×lectual. Llur menor projecció humana i política enfosquí la vinculació amb la realitat del país. L'enriquiment de Catalunya en aquest període permeté realitzar obres que conformaren la visió barroca del cenobi. Els monjos es dedicaren a l'estudi i l'ensenyament, activitats pròpies de la majoria dels monestirs catalans contemporanis. Els edificis hagueren de condicionar-se a nous usos, canvis que comportaren en ocasions la utilització de sales nobles medievals com a magatzems o àmbits de servei.

En iniciar el seu govern a Santes Creus, Jaume Porta (1660-1665), que havia estat prior de l'orde militar de Montesa, hagué d'acceptar l'exigència de Felip IV d'abolir el priorat que des de la seva creació detenia el monestir cistercenc.

Pau Miracle, abat els anys 1681-1684 i 1688-1693, fou un dels monjos més brillants com a estudiós i mestre a la seva càtedra de Tarragona. En morir -1713-, fou enterrat al sòl del claustre gòtic, prop de la Sala Capitular, distinció atorgada amb caràcter exclusiu, pel que fa als abats temporals

La Guerra de Successió (1705-1714) repercutí en la vida de la comunitat de Santes Creus. L'abat Jaume Oliver (1696-1700 i 1705), partidari de Felip V, va haver de fugir del cenobi i els germans Jeroni i Tomàs de Vidal i de Nin, eminents erudits i abats del monestir, van haver d'abandonar-lo, en posar-se a favor de Carles d'Àustria. Finalment, l'abat Francesc Guiu (1711-1716), lleial a l'arxiduc Carles, morí a Viena (+1731).

Tres abats, Francesc Huguet (1728-1732 i 1736-1739), Josep Francesc Padró (1732-1736 i 1744-1748) i Benet Llort (1740-1744) foren impulsors de diverses millores en les estructures arquitectòniques del monestir. L'any 1733 s'enllestí la transformació d'una sala del Palau Reial com a refetor. El 1736 s'edificà la Infermeria Nova, obra en gran part de maó, tipologia constructiva semblant a les galeries de coronament del sector meridional del cenobi. Per últim, el 1747, es modificà la capella de Santa Llúcia.

El monestir de Santes Creus, a la segona meitat del segle XVIII, visqué un moment d'apatia constructora i fins i tot ornamental. Tanmateix hem de destacar l'afany de l'abat Tomàs Riera (1796-1800) per restaurar els llibres i condicionar la biblioteca.

La Guerra del Francès (1808-1814) i el Trienni Liberal (1820-1823) depauperaren cada vegada més el monestir, habitat per una quarentena de monjos, amb unes condicions força precàries. Tot finí d'una manera tràgica el mes de juliol de l'any 1835.

LA DESTRUCCIÓ I LA RESTAURACIÓ (1835-1981)
Els monjos van deixar el monestir arran dels fets del dia de Sant Jaume (25 de juliol), ocorreguts tant a Reus com a Barcelona. L'11 d'octubre es publicava el Decret de supressió de monestirs i convents. L'abandonament havia estat voluntari, emperò a partir d'aquest moment era una obligació, no era possible el retorn. El 19 de febrer de l'any següent es decretà la venda de les propietats i béns eclesiàstics (Llei de Desamortització de Mendizábal), que impossibilitava l'existència de Santes Creus, segons el model tradicional dels monestirs. Havia conclòs la història del cenobi i s'iniciava la trajectòria del monument.

L'esdeveniment més desgraciat fou el que tingué lloc la nit del 29 de desembre de 1835. Un escamot de legionaris francesos que havia participat en el setge i destrucció del proper castell de Querol, en passar per Santes Creus, calà foc al cadirat del cor i a l'orgue. Aquest acte vandàlic fou el senyal que derivà en l'espoliació i la destrucció dels béns mobles del monestir. Les construccions també se'n ressentiren. Malgrat tot, Santes Creus suportà menys malvestats que altres monuments, en convertir-se els recintes exteriors en un poble.

El mes de juliol de 1838 el monjo Miquel Mestre fou nomenat vicari de la parròquia de Santa Llúcia. Defensà de forma continuada el monestir, fins a la seva mort (14 de juliol de 1868), tasca que ajudà a la creació de les "Comisiones Provinciales de Monumentos" (13 de juny de 1844), institució per a la salvaguarda del patrimoni malmès des de la Desamortització. La Comissió de Tarragona (10 d'agost de 1844) es dedicà ben aviat
a la protecció de Santes Creus, sortejant les dificultats administratives i econòmiques. A més de la col×laboració del Pare Mestre, comptà amb l'eficiència de Bonaventura Hernández i Sanahuja, a partir del 1856. S'emprengueren treballs de consolidació i restauració, sempre amb pressupostos migrats, que permeteren aturar i moltes vegades lliurar d'una major degradació el conjunt arquitectònic, en especial l'església, que passà a ser parroquial (1843).

La Comissió de Monuments de Tarragona no pogué evitar que, entre els dies 5 d'octubre i 15 de desembre de 1870, la població penal de Tarragona fos traslladada a Santes Creus. El seu destí com a presidi li ocasionà importants destrosses, com la del 10 de setembre de 1874, en què s'aterrà una bona part de la zona més antiga, entre la capella de la Trinitat i el Palau Reial. Es justificà la demolició per l'urgència de fortificar Vila-rodona, població atemorida per un eventual atac carlí. Els dos episodis esmentats tingueren efectes més devastadors que la desamortització anterior.

Superats aquests tràngols, la restauració de Santes Creus prosseguí ininterrompudament i el 1884 el monestir acollí un conserge per a la seva custòdia permanent.

El 13 de juliol de 1921, el conjunt monàstic era declarat Monument Nacional, com a reconeixement oficial del seu valor històric i artístic. En constituir-se el Patronat de Santes Creus, presidit per Pere Lloret i Ordeix (17 de novembre de 1931), es continuà afavorint la seva recuperació i se l'apartà de qualsevol contingència el mes de juliol de 1936. El 12 d'agost de 1936 s'instituí la Comissaria de Santes Creus, amb Pere Lloret al capdavant. A partir de 1939 i fins a la reorganització de la Comissió de Monuments de Tarragona (30 d'abril de 1943), Santes Creus romangué en una situació legal molt atípica, mancada d'un organisme de gestió. Posteriorment, per bé que amb mitjans molt escassos, la labor restauradora no cessaria.

El 16 de gener de 1951, presidit pels arquebisbes de Tarragona Benjamín de Arriba y Castro (1951-1971) i Josep Pont i Gol (1971-1981), es constituí un nou Patronat, que tingué el recolzament d'una Entitat fundada per a estudiar i defensar la història i la realitat monumental de Santes Creus: l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (14 de setembre de 1947). La restauració duta a terme per aquest segon Patronat ha estat notable, així com els estudis desenvolupats per l'Arxiu Bibliogràfic.

Transferida la gestió del Patrimoni Cultural a la Generalitat de Catalunya, un tercer Patronat continua la conservació i restauració del monument.
CRONOLOGIA
1098. Fundació del Monestir de Cîteaux.
1099. Conquesta de la ciutat de Jerusalem pels croats.
1112. Ingrés de Bernat de Fontaines i els seus companys al monestir de Cîteaux.
1119. Calixt II aprova la "Carta de Caritat".
1145. Fundació del monestir de la Grand Selva, casa mare del monestir de Santes Creus.
1148. Ramon Berenguer IV conquereix la ciutat de Tortosa.
1149. Ramon Berenguer IV conquereix la ciutat de Lleida.
1150. Guillem Ramon II -Montcada-, el Gran Senescal, fa donació d'una finca a Valldaura (Cerdanyola del Vallès), per a poder edificar un monestir cistercenc, dependent del monestir de la Grand Selva.
1153. Mort de Sant Bernat de Claravall.
1155. Ramon Berenguer IV fa donació de l'alou d'Ancosa (la Llacuna, Anoia), considerat un emplaçament més adient per a poder edificar el monestir de Valldaura.
1158. Donació d'un conjunt de propietats a l'entorn de Santes Creus, per a construir-hi el monestir de Valldaura. 1168 (o 1169) El Sant Pare Alexandre III promulga una butlla posant fi a la discussió sobre la jurisdicció que al×legava tenir l'arquebisbe de Tarragona sobre aquest territori.
1170. Assassinat de Thomas Becket.
1174. L'abat Pere de Valldaura/Santes Creus comença la construcció de l'església abacial.
1191. S'inicien les dependències de l'ala est del claustre: armarium, sala capitular, parladors i sala de monjos, servint de fonament al dormitori.
1194. S'emprèn l'edificació de la catedral gòtica de Chartres.
1211. L'abat Bernat d'Àger va obrir al culte l'església abacial. Les obres de construcció no van finalitzar fins un segle més tard, durant el regnat de Jaume II.
1213. Batalla de Muret.
1216. Sant Domènec funda el primer convent dominic, inici del desenvolupament de les ordes mendicants.
1223. Honori III aprova la regla "Regula Bullata", redactada per Sant Francesc d'Assís que va institucionalitzar l'orde franciscana.
1229. Jaume I conquereix l'illa de Mallorca. Mort de Ramon i Guillem de Montcada.
1238. Jaume I conquereix la ciutat de València.
1253. Fundació de la Universitat de París (La Sorbona).
1258. Pere el Gran expressa el seu desig d'ésser enterrat al monestir de Santes Creus.
1265. L'abat Gener reemprèn les obres que estaven paralitzades des de feia una cinquantena d'anys.
1282. Les Vespres Sicilianes.
1285. Pere el Gran és enterrat a Santes Creus.
1295. Casament, a la canònica de Vilabertran, de Jaume II i Blanca d'Anjou.
1296. Jaume II nomena, a perpetuïtat, els abats de Santes Creus capellans majors reials.
1298. Jaume II concedeix a Santes Creus el Privilegi Reial Major, que confirma tots els privilegis, drets i propietats que el monestir havia assolit des de l'any 1150.
1298. L'abat Bonanat de Vila-seca funda el primer monestir filial de Santes Creus, el cenobi de Valldigna (la Safor, València).
1305. Inici de la residència dels Sants Pares a la ciutat d'Avinyó.
1308. L'abat Bonanat de Vila-seca funda el segon monestir filial de Santes Creus, el cenobi d'Altofonte (Palerm, Sicília).
1310. Mort de la reina Blanca d'Anjou.
1313. Comença la construcció del claustre gòtic.
1314. S'inicia l'edificació del cimbori.
1319. Jaume II funda l'orde militar de Montesa. El seu prior serà un monjo designat per l'abat de Santes Creus.
1327. Mor el comte-rei Jaume II.
1331. L'escultor d'origen anglès Reinard des Fonoll comença a treballar en la construcció del claustre gòtic.
1337. Esclata la "Guerra dels Cent Anys".
1341. Finalitza la construcció del claustre gòtic.
1347. S'inicia la gran dissort medieval: la Pesta Negra.
1375. Mor l'abat Guillem Ferrera, l'únic de Santes Creus enterrat a l'interior de l'església abacial.
1376. Pere el Cerimoniós ordena fortificar el perímetre murat del monestir.
1378. Inici del Cisma d'Occident.
1410. Trasllat a Santes Creus de les cendres de Jaume II, des dels Framenors de Barcelona.
1411. Lluís Borrassà acaba de pintar el retaule gòtic que presidia la capçalera de l'església abacial.
1412. Compromís de Casp.
1417. Fi del Cisma d'Occident. Elecció de Martí V.
1452. Extingit el monestir cistercenc femení de Bonrepòs del Montsant (la Morera de Montsant, Priorat), Santes Creus va acollir les despulles de la reina Margarida de Prades, segona muller de Martí l'Humà.
1462. Inici de la guerra contra el comte-rei Joan II.
1472. Concòrdia de Pedralbes. Fi de la Guerra Civil Catalana.
1474. Impressió, a València, del primer llibre català: les Trobes en llaors de la Verge Maria.
1479. Ferran el Catòlic nomena el seu entreparent, Pedro de Mendoza, abat de Santes Creus.
1486. Sentència Arbitral de Guadalupe.
1497. L'abat Pedro de Mendoza presideix, el trienni 1497-1400, la Diputació del General de Catalunya.
1519. Mor Pedro de Mendoza, el primer abat que serà enterrat a la Sala Capitular.
1543. Inici del Concili de Trento.
1549. L'abat Jaume Valls fa construir el pont sobre el Gaià.
1563. Finalitza el Concili de Trento.
1567. L'abat Jeroni Contijoc pren possessió del monestir cistercenc de l'Eula (Perpinyà), convertint-lo en priorat de Santes Creus.
1575. L'abat Jeroni Contijoc mana edificar la Torre de les Hores.
1613. Creació de la Congregació Cistercenca dels monestirs de la Corona d'Aragó.
1619. Mor el darrer abat vitalici, Jaume Carnisser. Des d'aquest moment els abats seran temporals i se seguirà la normativa de la Congregació.
1640. Inici de la Guerra dels Segadors.
1647. L'escultor Josep Tramulles realitza l'actual retaule major, d'estil barroc.
1659. Tractat dels Pirineus. Pèrdua del Rosselló.
1660. El rei Felip IV, durant l'abadiat de Jaume Porta, suprimeix els privilegis que Santes Creus tenia en el govern de l'orde militar de Montesa.
1664. Inici de la reforma del Cister -la Trapa-, duta a terme per l'abat de Rancé.
1700. Mort del rei Carles II. Comença la Guerra de Successió.
1716. Decret de Nova Planta.
1733. Obres de millora en una de les sales de l'antic Palau Reial, per a ser utilitzada com a refetor.
1741. L'abat Benet Llord beneeix les reformes de la capella de Santa Llúcia, parròquia del monestir.
1789. Inici de la Revolució Francesa.
1808. La Guerra del Francès.
1820. Trienni Liberal. Primera Desamortització.
1830. Elecció de l'abat Pere Carrera, darrer abat de Santes Creus.
1835. El mes d'agost la comunitat abandona el monestir, l'extinció legal del qual té lloc l'11 d'octubre. El 29 de desembre, s'incendia l'església i es produeix la devastació del cenobi.
1838. El monjo Miquel Mestre és nomenat vicari de la parròquia de Santa Llúcia, convertint-se en el custodi i defensor de la integritat del monument.
1843. L'església abacial es converteix en parroquial. S'inicia la seva restauració.
1844. Es constitueix la Comissió de Monuments de Tarragona, que passa a tutelar el Monestir de Santes Creus.
1870. Amb el trasllat de la presó de Tarragona a Santes Creus, set-cents presidiaris s'instal×len dintre del seu recinte, provocant tota mena de destrosses.
1872. Inici de la tercera guerra carlina.
1874. Destrucció dels edificis situats a llevant del claustre posterior, la zona més antiga del cenobi.
1884. Creació del càrrec de conserge per a la vigilància continuada del monument i el control dels visitants.
1921. El 13 de juliol, el monestir de Santes Creus és declarat Monument Nacional.
1931. Creació del Patronat de Santes Creus, presidit per Pere Lloret.
1947. Fundació de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.
1951. Constitució del segon Patronat de Santes Creus. El primer havia estat suprimit com a conseqüència de la Guerra de 1936-1939.
1981. Transferit el monument de Santes Creus a la gestió administrativa de la Generalitat de Catalunya, es constitueix un tercer Patronat, que gestiona actualment la conservació i restauració del monument.
ABACIOLOGI
ABATS VITALICIS
Guillem 1152-1154
Hug 1154-1156
Guerau 1156-1158
Pere 1158-1185
Hug 1185-1200
Bernat d'Àger 1200-1222
Ramon de Rifar 1222-1226
Bernat Calbó 1226-1233
Ramon 1233-1234
Arnau 1234-1249
Guerau 1249-1255
Berenguer d'Eimeric 1255-1265
Gener 1265-1293
Bonanat de Vila-seca 1293-1308
Pere Alegre 1308-1335
Francesc Miró 1335-1347
Guillem de Ferrera 1347-1375
Bartomeu de la Dernosa 1375-1379
Andreu Porta 1380-1404
Bernat Dalmau 1404-1412
Pere Serraixó 1412-1418
Domènec Vinader 1418-1430
Joan Pinyana 1430-1438
Guillem Blanc 1438-1457
Bernat Abellar 1457-1465
Pere Blanc 1465-1479
Pedro de Mendoza 1479-1519
Bernardí Tolrà 1519-1534
Jaume Valls 1534-1560
Jeroni Contijoc 1560-1593
Pere Noguers 1593-1608
Jaume Carnisser 1608-1619
ABATS TEMPORALS
Josep de Barberà 1619-1624
Bartomeu Rovira 1624-1628
Joan Carreres 1628-1632
Rafael Voltor 1632-1636
Ramon Pagès 1636-1640
Hilari Gil 1640-1641
Joan Bosc 1641-1644
Pere Salla 1644-1650
Josep Segrià 1650-1652
Ambròs Soler 1652-1654
Antoni Suelves 1654-1656
Pasqual Sobies 1656-1660
Antoni Sacases 1660
Jaume Porta 1660-1665
Joan de Peguera 1665-1668
Cels de Modolell (1) 1668-1672
Antoni Lleó 1672-1673
Cels de Modolell (2) 1673-1676
Josep Canals 1676-1680
Cels de Modolell (3) 1680-1681
Pau Miracle (1) 1681-1684
Joan Baptista Montagut (1) 1684-1688
Pau Miracle (2) 1688-1693
Jeroni de Vidal i de Nin 1693-1696
Jaume Oliver (1) 1696-1700
Joan Baptista Montagut (2) 1700-1704
Jaume Oliver (2) 1705
Joan Torrent 1706
Tomàs de Vidal i de Nin 1706-1708
Francesc Guiu 1711-1716
Anselm Soler 1716-1720
Maur Vallès 1720-1725
Francesc Huguet (1) 1725-1728
Agustí de Campderrós i Figuerola 1728-1732
Josep Francesc Padró (1) 1732-1736
Francesc Huguet (2) 1736-1739
Joan Baptista Papiol 1739-1740
Benet Llord i Montguió 1740-1744
Josep Francesc Padró (2) 1744-1748
Miquel de Lledó 1748-1752
Pau Comes (1) 1752-1756
Ramon Burset i Puig (1) 1756-1760
Felip de Moixó 1760-1764
Pau Comes (2) 1764-1768
Ramon Burset i Puig (2) 1768-1772
Josep Franquet 1772-1776
Antoni Folc 1776-1780
Josep Terrós 1780-1784
Joan Sabater 1784-1789
Josep Mestres 1789-1792
Francesc Aldivert 1792-1796
Tomàs Riera 1796-1800
Josep Bassa i Virgili 1800-1805
Bernat Moretó 1805-1808
Josep Roca 1808-1815
Joan Barba i Roca 1815-1819
Benet Vives i Pi 1819-1826
Macià Belart 1826-1830
Pere Carrera i Torrent 1830-1834
BIBLIOGRAFIA
CAPDEVILA MIQUEL, TOMÀS: El Monestir de Santes Creus. Torres i Virgili, Tarragona, 1935, 105 p.
CARRERAS i CASANOVAS, ANTONI: El Monestir de Santes Creus. 1150-1200. Institut d'Estudis Vallencs. Estudis Comarcals, 9 i 10, 417 i 286 p. amb il×lus.
COMPANYS, ISABEL-MONTARDIT, NÚRIA-VIRGILI, M. JOANA: Monestir de Santes Creus. Catàleg del fons del Museu (I). Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Santes Creus, 1994. 179 p. amb il×lus.
CREUS COROMINAS, TEODORO: Santas-Creus. Descripción artística de este famoso monasterio y noticias históricas referentes al mismo y a los reyes y demás personas notables sepultadas en su recinto. Miquel y Cª. Vilanova i la Geltrú, 1884, XIV+222 p., i plànol plegat.
DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS: El escritorio y primitiva bilbioteca de Santes Creus. Noticia para su estudio y catálogo de los manuscritos que de dicha procedencia se conservan. Instituto de Estudios Tarraconenses "Ramon Berenguer IV". Tarragona, 1952. 154 p. i 10 làm.
FORT i COGUL, EUFEMIÀ: Santes Creus. Notes històriques i descriptives. Barcelona, 1936 (1942). 122 p.
FORT i COGUL, EUFEMIÀ: Llibre de Santes Creus. Editorial Selecta. Biblioteca Selecta, 402. Barcelona, 1967. 234 p. i 12 làm.
FORT i COGUL, EUFEMIÀ: El llegendari de Santes Creus. Fundació Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1974. 313 p.
HERNÁNDEZ SANAHUJA, BUENAVENTURA: Historia del Real Monasterio de Santes Creus: su fundación, progreso, ruina y restauración verificadas hasta el presente. Vda. Tort e Hijos. Tarragona, 1886. XIV+92 p.
MARTINELL, CÈSAR: El monestir de Santes Creus. Editorial Barcino. Barcelona, 1929. 280 p., 36 làm. i 4 plànols.
"Memorias. Archivo Bibliográfico de Santes Creus". Santes Creus, 1947-1953. 1 vol.
SALAS RICOMÀ, RAMÓN: Guía histórica y artística del Monasterio de Santas Creus. F. Arís e Hijo. Tarragona, 1894. 148 p. i 1 plànol.
"Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes Creus". Santes Creus, 1954-1974. 4 vol.
"Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus". Santes Creus, 1975-1991. 11 vol.
UDINA MARTORELL, FEDERICO: El "Llibre Blanch" de Santes Creus (Cartulario del siglo XII). Edición a cargo de ... Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona, 1947. LIII+450 p.
Els vitralls del Monestir de Santes Creus i la Catedral de Tarragona. Institut d'Estudis Catalans. Corpus Vitrearum Medii Aevi. Espanya, 8. Catalunya, 3. 348 p. amb il×lus.
SÍNTESI ARQUITECTÒNICA

Aproximació visual al monument
La silueta característica que Santes Creus ofereix des de la llu­nya­nia és la d'un monestir fortificat, anunciat per una agosarada entrada barroca. Encara que en molt me­nor grau, com­par­teix amb Po­blet l'aparença mili­tar, adquirida arran dels enèrgi­cs requeriments del mo­nar­ca Pere el Ceri­moniós, per tal de refre­nar les even­tuals esco­meses de Pere el Cruel. El coro­na­ment em­mer­le­tat, amb re­for­ços angu­lars simulant torres, deli­mita la zona més impor­tant de la cla­usu­ra respecte a la resta dels edi­ficis aixecats al seu redós. Els problemes deri­vats de la precipitació, de l'escassa mà d'obra disponible i de l'eco­nomia, juntament amb les reiterades mostres de disconformitat de l'abat Guillem de Ferrera determinaren que les primitives construccions de la banda oriental, centrades per la capella de la Trinitat i el recinte reial romanguessin al marge de la in­tervenció defensiva.

El conjunt monàstic s'estenia fins a la riba esquerra del riu Gaià, factor geogràfic condicionant de l'establiment defi­nitiu dels mon­jos blancs vin­guts de la Grand Selva. Els espais habi­tuals de vi­gi­lància i re­cep­ció de visitants, els ta­llers, esta­bles, ma­gat­zems, habi­tatges dels criats i dels obrers i les cases per als hostes i l'ad­mi­nis­tra­ció, abans de la desa­mor­tit­zació de 1835, s'ordenaven en­torn de dues pla­ces, tancades per por­tes monumentals, fruit de la re­mo­delació efectuada el segle XVIII. La pri­me­ra incloïa l'església pa­rro­quial de San­ta Llú­cia, que regia el mon­jo-vi­ca­ri, en virtut de la con­ces­sió del Vere nullius. Un cop tras­passat el segon por­tal, de cim ondu­lant i dominat per una torratxa de teules vi­drades que ini­ciava l'eix principal del recinte, en equilibri amb la cúpu­la del cimbori, hom trobava ori­ginàriament l'hospi­tal de Sant Pere dels Po­bres, fundat, abans de 1229, per Ramon Alemany de Cer­ve­lló, senyor de Querol i convertit, a partir de la sego­na mei­tat del segle XVI, en Palau abacial.
Un pla cistercenc típic: Santes Creus, filial de la Grand Selva
Les dependències estrictament claustrals repro­dueixen un esquema típic, tant pel traçat general com per la interre­lació dels diferents àmbits. L'orde del Cister comptava amb una definida planificació arquitectònica, que faci­litava la crea­ció de nous cenobis a partir de les variants aportades per les ca­ses-mare. Així s'esdevingué també amb la Grand Selva, que esco­llí el seu propi model per a la filial establerta en la ratlla de la Catalunya reconquerida. L'organització espa­cial s'e­fectuà exclusivament a base de línies rectes i per­pen­dicu­lars, solució compositiva sobretot des­taca­ble a la cap­ça­lera, on l'absis
carrat forma angle amb les capelles dobles que el flan­que­gen.

D'altra banda, Santes Creus, inicialment sense torres, poli­cro­mia ni de­coració esculpida figurada _llevat de les mèn­su­les de cornisa, amb caps, personatges grotescos i ajupits i al×lusions a la ramaderia_, re­flectia més que cap al­tre ceno­bi pe­nin­su­lar l'aus­teri­tat ber­nardina. El clar entramat d'es­tan­ces subsistents ens evoca les relacions socials _amb separació dels monjos i dels conver­sos, dels malalts i dels hostes de pas_ i els imperatius litúrgics, a més de l'ac­tivitat diària dels qui habitaven a l'interior dels seus murs. A partir del monestir ideal, podem reconèi­xer la funció primordial de cada una de les parts del complex i els camins de cir­culació més lò­gics. Si ens fixem en la planta, tot gira al vol­tant dels dos eixos per­pen­diculars de l'àmplia es­glésia, en forma de creu llatina, empla­çada al punt més alt. El braç dret del transsepte encapçala una llarga sèrie de cossos jux­ta­po­sats i a dos ni­vells. S'arrengle­ren a l'inferior, tocant a l'escala helicoïdal que conduïa da­munt la coberta i servia per a les guaites, la sa­gris­tia, ados­sada a l'armarium, la Sala Capitular, el parla­dor, el passadís dels horts, la sala dels monjos o scriptorium, so­bre­muntats pel dor­mi­dor, al qual s'a­rriba des del claustre per una ampla esca­linata. Una segona de vint-i-quatre es­glaons i prote­gida per un pas­samà possibilitava els des­plaça­ments a l'es­glé­sia durant la nit. La capacitat de previsió es trasllueix fins i tot en els aspectes més quoti­dians, com és la instal×la­ció de les latri­nes, ac­cessibles des de l'ex­trem oc­cidental de la sala dels monjos. El diedre confi­gu­rat pel temple i les dependències es­mentades consti­tueix el nucli del claus­tre, si­tuat al sud, que es de­sen­volupà als al­tres dos cos­tats. La ga­leria me­ridio­nal, con­necta­da vers la seva meitat amb el tem­plet del lavabo, l'ai­gua del qual es tro­bava degu­da­ment cana­litzada, ens recorda l'e­xis­tèn­cia del refe­tor, in­ter­calat en­tre el ca­le­fac­tor i la cui­na, espais que, si arri­ba­ren a ser en­lles­tits, de­sa­pa­re­gue­ren versemblantment a causa de llur po­bresa. En da­rrer lloc, el corredor dels con­ver­sos, reabsorbit per l'a­la occiden­tal, en resultar ja inne­cessa­ri, comunicava amb el gran ce­ller que pre­cedia el mo­nes­tir, alineat amb el re­fe­tor dels llecs. La ma-
­tei­xa dis­posi­ció per­fectament orien­ta­da ja havia estat apli­cada a la zona sud-oriental o de la In­ferme­ria _edifici ja do­cumentat el 1276_, que articularia igualment un jar­dí voltat d'arca­des.

Els primers treballs, plantejats amb un caràcter provi­sio­nal, degueren ser resolts amb materials febles _fusta i fang_ i de ràpida execució. Es passà més tard a la construcció en pedra. La capella de la Trinitat s'avançà en les edifica­cions ideades per durar, en les quals s'asso­lí un alt nivell de qua­litat, per l'a­cu­rada estereotomia i la pre­ci­sió de l'a­pa­rell. La morfolo­gia dels carreus denota l'ex­plo­ta­ció de dues pedre­res properes. El gros de l'obra mos­tra un ti­pus de pe­dra com­pacta i blan­qui­no­sa, que difereix de la seleccionada per a la Trinitat i el dor­mi­dor, fos­si­lí­fera i poro­sa, alhora que més lleu­gera i fàcil de tren­car.

Els mestres d'obres i els picapedrers implantaren fór­mules innovadores a les nostres terres, com els arcs apun­tats i les voltes de creueria d'arrel borgonyona, combina­ts, però, amb perfils de mig punt i suports un xic in­cohe­rents com les pi­las­tres in­te­rrom­pudes i els senzills culs de llàntia, en impedir la pro­lon­gació dels nervis fins al sòl. Si bé la robustesa dels pilars de l'església ens resulta excessivament severa, ens cap­tiven per la seva harmonia la perspectiva d'arcs dia­fragmàtics que compar­ti­menten el dormidor, la microarquitectura que cobri­cela el lavabo, les columnes o­bertes en palmera del Ca­pí­tol i la sàvia compo­sició de la seva façana. No podem defugir tampoc l'es­tètica de la llum, suaument fil­trada pels entrellaços dels vi­tralls inco­lors de les finestres i de l'espectacular rosassa, transfigurant místicament l'espai interior, en ressaltar-ne les ares­tes vives. Una altra mostra de l'art cistercenc que ens ha pervin­gut a través d'al­guns exemplars conservats al Museu són les rajoles de pa­viment incrustades que reco­brien l'absis. Quant a l'absència imposada de pintures murals, la norma fou mínimament trans­gredida per traços de mangra i negre, de difí­cil visió, als murs del presbiteri.

D'acord amb l'esperit bernardí, l'ornamentació escultòrica, marcada per un rebuig sis­temàtic de l'art imperant, a la recerca novament de la senzi­llesa, es concentra als culs de llàn­tia, als capi­tells, a les claus de vol­ta i als permò­dols. Manifesta una escas­sa preocu­pa­ció pel vo­lum i els motius, consistents en les habituals fulles de llorer i en simples temes geo­mè­trics en baix re­lleu, que seguei­xen els patrons difosos per l'orde, a ex­cepció d'al­gunes mènsu­les traslla­dades als mu­rons del frontispici de l'es­glé­sia.

La porta dels di­funts del braç nord del trans­septe ens condueix al fossar, on les esparses esteles discoï­dals i els relleus heràldics de l'absis trencaven l'ano­nimat absolut de l'indret.

Vers el 1229, s'aixecà un hospital de pobres, sota l'advo­cació de Sant Pere, per iniciativa de Ramon Alemany de Cerve­lló, amb capella pròpia, que potser acolliria la pica baptismal actualment estotjada al Museu Diocesà de Tarragona, en actuar alhora com a parròquia.

Malgrat les múltiples refeccions i les agres­sions violents que ha sofer­t al llarg dels se­gles, Santes Creus segueix brin­dant-nos una vi­sió entenedora i equilibrada, dins la gran famí­lia de Cî­teaux, integrat en la branca de Claravall.
L'evolució del monestir
L'abandó de la rigi­desa cis­tercenca començà amb l'accepta­ció de sepulcres privilegiats a l'interior del claustre, dei­xant enrera el costum dels enterraments no diferenciats del fossar dels monjos. La serenor espiritual de Santes Creus mo­tivà que al­guns mem­bres de la noblesa que participa­ren en la con­questa de Ma­llorca l'esco­llissin per al seu descans etern. En­tre l'es­pai dispo­ni­ble fora de l'església, descomptant la uti­lit­zació de la ga­lilea i de la porta de l'hospi­tal _on foren col×locats els sepulcres del seu creador Ramon Ale­many de Cer­ve­lló, d'Elisenda de Queralt i d'Ermen­gol de Cal­des_, hom deci­dí de bui­dar els murs peri­me­trals del clau­s­tre, agen­çant-hi arcosolis, flan­que­jats per co­lumne­tes o motllurats. Els vincles del llinatge fundador _els Montcada_ amb San­tes Creus s'ana­ren con­solidant a mesu­ra que alguns dels seus repre­sen­tants més il×lustres dema­naren ser-hi traslladats des­prés de la seva mort.

El 1258, l'encara infant Pere trià també el monestir per a la seva sepultura, desig expressat en el seu testament (1283), amb una deixa de deu mil morabatins i confirmat poc abans del seu traspàs. Amb aquesta decisió, que imità el seu fidel almi­rall Roger de Llo­ria, Santes Creus s'erigiria en panteó reial, ei­xam­plat més enda­vant amb les despulles de Jau­me II el Just, que foren antecedides per les de la jove sobirana Bla­nca d'An­jou.

Pere el Gran degué contribuir a l'enllestiment de l'esglé­sia i inicià el palau reial, a la zona sud-oriental. Quant al seu fill, prosseguí les obres de la residència àulica, confe­rint-li un encant femení amb el seu gràcil pati i dotant-lo d'un sump­tuós menja­dor, recuperat més tard com a refetor monàs­tic. El seu mecenatge permeté la in­troducció de llum acolori­da a l'e­sglésia amb el finestral ma­jor, la realització de l'ar­xiu, obert al presbi­teri, on es buidà els sedi­lia, el canvi de la fesomia del trans­sep­te amb l'aplica­ció d'un cim­bo­ri, la me­tamorfosi radi­cal del cl­aus­tre, que de la severitat cister­cenca passà a l'esplendor gòtica, sin­te­titzant l'art del país amb l'ori­ginal saba del lapicida an­glès Rei­nard des Fo­noll _con­tractat per l'abat Pere Alegre_ i l'edificació de l'enda­rrerit refe­tor. El monar­ca enriquí el mones­tir amb una bona quantitat de relí­quies i objectes litúr­gics i, ultra nombrosos artis­tes, com Ber­tran de Riquer, Pere de Prena­feta o el pintor Andreu de la To­rre acompanyat de la seva famí­lia, atragué di­ver­sos mem­bres de la seva cort, alguns dels quals no pogueren de­fugir els be­neficis espi­rituals del cenobi, on foren sebo­llits el treso­rer Bernat de Sarrià o l'emi­nent apote­cari barce­loní Pere de Jutge, que cos­tejà el retaule de Sant Bernat. Pa­ral×lelament, la reina Bla­nca féu con­struir l'altar de Santa Margarida.

L'acompliment de les obligacions contretes amb la corona pels abats Ge­ner, Bonanat de Vila-seca i Pere Alegre, que, des del 1296, de­te­nien el càrrec de capellà major dels regnes d'A­ragó, recai­gue­ren en el seu succes­sor Fran­cesc Miró, que pre­sencià l'enllestiment del claustre, el qual embellí amb un no­table conjunt escultòric.

Amb la pujada al tron de Pere el Cerimoniós, els lligams de simpatia i favor reials es deterioraren, a partir de la
coerció d'emmurallar Santes Creus. Tot i que Guillem de Fe­rrera obtin­gué l'abadiat per la seva mediació i la concessió del Pa­lau Reial com a residència pròpia, on en veiem les armes, no es volgué doblegar a tan dures exigències, que òbviament havien d'im­plicar o un fort endeutament o un greu atemptat al monu­ment, dins el qual instituí una capella que acull el seu magní­fic sarcòfag. La tasca apuntada anà a càrrec de Bartomeu de la Der­nosa, que protegí únicament la clausura, modificant els cap­cers, sobreai­xecant o bastin­t murets, sense respectar, malaura­dament, les estructures més bai­xes, febles i de caràcter secun­dari de l'ex­terior, enca­ra que sabé aprofitar diversos elements decoratius. Podem afegir que rebé un nodrit donatiu reial de còdexs per a la biblioteca. L'abat se­güent, Andreu Porta, que gaudí igual­ment del be­neplàcit del sobirà, deixà la seva em­premta heràldi­ca en múlti­ples manifes­tacions artístiques que impulsà, la principal de les quals fou el meravellós retaule gòtic, acabat per Lluís Bo­rrassà _amb el mecenatge del monjo Vidal de Blanes_ i presi­dit per una formosa Verge de talla, en temps de Bernat Dalmau, a més de la roda de les campanes, amagada al seu darrera, del vestíbul i del segon pati del palau reial i de la creu de terme. Joan Pinyana inter­vingué novament al Palau reial. Pere Blanc assistí a la recep­ció de les restes mortuòries de la reina Margarida de Prades, abadessa de Bon­repòs, juntament amb les de les seves monges, en haver estat extingit aquell monestir femení. També ingressaren a Santes Creus la cadira abacial i els retaules de Tots els Sants i de Nostra Senyora, que s'instal×laren al re­racor.

Amb la vinguda del castellà Pedro de Mendoza s'infiltrà a Santes Creus el Renaixement incipient, no exempt de perdura­cions flamígeres, perceptibles a la galeria occidental del claustre, la conclusió del qual encarregà o en simbiosi amb el mudejarisme, com contemplem a l'enteixinat de la nova bibliote­ca. També sabem que s'elaborà el retaule de la Magdalena _pin­tat per Joan de Borgonya i Nicolau de Credença_, ac­tualment desmuntat al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i tal ve­gada el cadirat del cor. Jaume Valls, que prèviament ha­via es­tat abat coadju­tor del vi­la-rodoní Bernardí Tolrà, dugué a ter­me, durant més d'un quart de segle, impor­tants obres: l'amplia­ció del pa­lau reial amb l'ora­tori i l'afe­giment d'un altre pis amb gale­ries de guix i la construcció del pont, així com potser la mo­difica­ció de la creu de terme annexa o l'apli­cació dels plafons dels sepulcres de Jaume II i Blanca d'Anjou. Sens dubte Jeroni Con­tijoc s'eri­geix com l'abat més signifi­ca­tiu de la setzena cen­túria, tant per la seva personalitat com per l'a­bast de la seva ini­ciativa ar­tística, desplegada al llarg de trenta-tres anys i docu­mentada per un inventari de sagristia. Deci­dí tras­lla­dar el palau aba­cial a la plaça i dig­ni­ficà la casa del­mera de Co­nesa. La con­secució arquitectònica més espec­tacular del seu domini fou l'elevació de la Torre de les Ho­res, amb la pos­te­rior ade­quació del rellotge. Establí la presó darrera la sala dels monjos, amb un cos de guàrdia i dos pisos. Restaurà també els vitralls de l'e­sglé­sia. Com a marmes­sor de Magda­lena Valls, germana del seu pre­de­cessor, con­tractà i dirigí els tre­balls dels artistes que inter­vingue­ren en la ca­pella de l'As­sumpta. Jun­tament amb els dos priors Se­bastià Ar­di­lles i Marc Oller, ad­quirí i encarregà un crescut nombre d'ob­jectes i orna­ments li­túrgics, com peces d'orfebreria, tau­les, teixits o la col×lec­ció de vuit tapissos i una portalera amb les histò­ries de Cir _actualment al Museu Diocesà de Tarra­go­na_. Obrí l'arma­ri de les relíquies del pres­biteri i es féu fer peces de vaixe­lla de luxe i rajoles heràl­diques, modalitat iniciada per Joan Pinyana. Presumible­ment acordà l'obra de l'orgue, cremat a l'ensems de les cadires el 1835.

El reusenc Pere Noguers marcà la transició cap al segle XVII i l'ad­missió del naixent barroc. Li devem el darrer en­grandiment del Palau Reial, al pis superior de la banda orien­tal del segon pati, connectat, mitjançant una feble escaleta de car­gol, amb la Torre de l'Homenatge, que fou aixecada i coberta per teules esmaltades fabricades a Reus i el pou de l'entrada. Con­temporàniament po­dem referir-nos als retaules dels peus de l'església i a l'activitat com a il×lumina­dor de fra Joan Al­menara, originari de la Selva del Camp, que treballà per a la Prioral de Reus. Posteriorment se superposaren dos pisos al Priorat, les parets del qual s'omplirien de grafits, com succeí al Pa­lau Reial, on en descobrim de força graciosos.

No serà fins a mitjan segle XVII que el cenobi prengué una nova embranzida, amb la valent decisió de l'abat Pere Salla de substi­tuir el retaule de l'altar major per un de plenament
barroc, que seria beneït per Josep Canals. En aquells anys es prolongà la sagristia, actualment desapareguda.

El segle XVIII visqué un fort viratge en l'evolució del monestir, que adoptà un aspecte marcadament urbà, en fer sortir de la clau­sura els monjos jubilats i diversos càrrecs relle­vants. Es re­construí la capella de Santa Llúcia, es bastiren els dos por­tals, unificats amb el perímetre de faça­nes de les places, gràcies a la decoració d'esgrafiats. Es pro­tegí l'accés a l'es­glésia amb un cancell guarnit de talla. S'instal×laren diversos retaules a les capelles de la capçalera i al mur occi­dental del reracor i s'agençà el panteó dels Mont­cada-Medinace­li a l'interior del recinte coral. Es treballà igualment al palau abacial, on s'ornamentà l'oratori.

El destí ulterior del cenobi fou lamentable, arran de la desamortització. Sofrí reite­rats saqueigs i agressions, fins que, un altre cop, revalorat s'emprengué la marxa restauradora, a partir de la creació de la Comissió de Monuments.
La creu de terme
A la riba dreta del riu, tocant al pont de l'abat Valls, s'aixeca, sobre tres esglaons vuitavats i una base que duu la data 1652, un fust prismàtic xamfranat, seguit per un nus po­lièdric amb dos escuts caironats que mostren les armes de l'a­bat Andreu Porta i la creu del cenobi, un cap humà, una testa de gos, pàmpols i flors trevolades. Al damunt distingim una llanterna renaixentista, amb querubins suportant vuit fornícu­les formades per petxines i balustres, que allotgen sants. La creu de coronament és moderna.
El pont sobre el riu Gaià
Si bé el cabal d'aquest curs fluvial sempre ha estat es­càs, permetent ser travessat per diferents guals, no podem des­cartar l'existència d'una construcció per salvar-lo anterior a l'actual pont de pedra picada. Realitzat el 1549, en temps de Jaume Valls, com ho recorda la data incisa entre l'escut del monestir i el de l'a­bat, al pilar esquerre, posseeix un sol ull de mig punt re­baixat.
Portals de la clausura exterior i plaça de Sant Bernat Calbó
L'aproximació al monestir s'efectua traspassant un edifici per­forat per un portal d'arc carpanell, cobert per una vol­ta de llunetes, entre les cases que eren antigament la porteria ex­terior i la ferreria. Al pa­ra­ment ex­te­rior, les pi­las­tres, que ac­tuen de mun­tants, con­ti­nuen en una mena de segon or­dre re­duït. Al da­munt, obser­vem dos àngels sos­tenint l'escut del ce­nobi i una for­ní­cu­la buida, su­por­ta­da per vo­lu­tes i vol­tada per rombes esgra­fiats, com les cadenes d'an­gle simulades. La faça­na que dóna a l'a­vant-pla­ça, amb un esgrafiat contemporani de Fer­dinandus Se­rra, compta amb una por­ta de mig punt d'ac­cés a la porte­ria, que també po­dia fer-se a través de l'arc ogival del pas. La llinda de la finestra baixa duu la data 1745, que situa la re­modelació d'àmbits medievals poc després de la benedicció de la parròquia de Santa Llúcia, el 24 d'agost del 1741. Aques­ta ca­pella, de senzilla estructura rectangular, amb una porta carra­da, un òcul i un campanar de cadireta bífor, al frontis, reco­bert per l'esgrafiador esmentat, figura documentada el se­gle XVI, encara que hauria estat precedida per un altre edifici del segle XIII, la pica baptismal del qual es conserva al Museu Diocesà de Tarragona. S'hi troba adossada la casa del monjo-vi­ca­ri, on s'obre el segon portal, reial o de l'Assumpta, entre dues co­lum­nes toscanes sobre pedestals bombats, amb pilastres als ex­trems de la façana, que flanquegen un frontó retallat, a base de corbes i contracorbes. L'arc d'entrada, mixtilini, és sobre­muntat per un frontó corb interromput, que allotja un nín­xol­, limitat per elements rococó, sota la creu de doble traves­ser de San­tes Creus co­ro­na­da, amb un grup es­cultòric que re­pre­sen­ta la Ver­ge en­tre qua­tre àngels sobre un núvol d'on sor­gei­xen tres que­ru­bins. La compo­sició general s'estructura amb tres parelles d'òculs ova­lats i quatre finestres, les superiors bal­coneres. L'ornamenta­ció es­grafiada s'escampa en medallons reti­culats, garlandes de raïms i magra­nes, gerros i àngels. Un cos vuita­vat, sobre un de qua­drat, s'eleva a ma­ne­ra de mi­ra­dor, des d'on s'albira els encon­torns. La contrafaçana reprodueix el mateix esquema, amb algu­nes di­ferències com l'adopció de capi­tells derivats del corinti i l'afegit de dues obertures al cen­tre, imitant el seg­ment su­pe­rior del frontó amb faixes concèn­triques de l'arrebos­sat.

Pel que fa a la plaça, de planta trapezoïdal amb un lleu pen­dent i un re­tomb cap al sud, s'hi arrengleren les cases dels monjos jubilats, de l'administració del monestir, de l'hostal i el palau abacial _ocupades per particulars i per l'ajuntament_ en dos cos­tats, a més de la línia llevantina, perpendicular. S'hi lle­geixen les dates 1560, 1645 i 1652, la qual cosa testi­monia una successió d'ampliacions, que haurien estat unificades gràc­ies als esgrafiats rococó, que imiten pi­lastres dòriques, cor­nises dentella­des, llambrequins, gallonat, els marcs de les obertu­res i plafons. Al seu bell mig s'e­rigeix la font de mit­jan se­gle XVIII de Sant Bernat Calbó, la imatge del qual cime­ja, so­bre cossos en degradació, amb volu­tes, caps i una mena de co­rol×la.

De tot el conjunt destaca l'edifici que hauria estat acon­dicionat com a palau abacial per Jeroni Contijoc. Hom degué reaprofitar anti­gues estructures visibles a la part baixa, que pertanyien a l'hospi­tal de pobres. Una primera transformació seria datable entre la fi del segle XV i el començament de la setzena centú­ria, detectable per les restes de sostres de guix amb motius flamíguers i pel petit claustre, amb pilars hexago­nals que su­porten arcs escarsers i altres lleugerament apun­tats, entorn del brocal del pou. A mà dreta una porta en ansa de paner ens condueix a l'escalinata que dóna pas a dues gale­ries toscanes superposades encarades a migdia. Al fons de la inferior hi descobrim l'oratori, amb ornamentació rococó de guix a l'òcul i al sostre. El retaule, del mateix material, amb es troba mancat de les imatges.
La façana occidental de l'església i el "joc de la pilota"
El frontis del temple s'es­truc­tura en tres cossos, corres­po­nents a les naus, coronats per merlets espitllerats i refor­çats els late­rals per contra­forts bai­xos. L'extrem esquerre es fusiona amb les primeres cases moder­nes dels monjos jubilats. El cim cen­tral acaba­va inicialment, com l'absis i els bra­ços del transsep­te, en un capcer, eli­mi­nat en la fortificació de Pere el Ceri­moniós, jun­ta­ment amb la incli­nació dels costats. Al para­ment del mig es reaprofità un fris amb co­lum­netes embe­gudes, on s'inclogué un escut _segurament amb les barres cata­lanes_ de marc lo­b­ulat. També foren separades per als suports de les ver­desques les mèn­su­les més ben treballades d'entre les extretes de construccions llavors aterrades. Al sector princi­pal destaca un gran fi­nes­tral ogival amb l'in­tradós es­glao­nat, prote­git per un trencaai­gües sobre testes reials. Domina la porta de mig punt amb esplandit subratllat per fins muntants bocellats, damunt un banc i flanquejada per osseres encas­ta­des, per a la qual es preveié un atri o gali­lea. Una fi­nestra semi­cir­cu­lar a cada banda comple­ten el con­junt.

Els capitellets de la portada posseeixen delicats motius treballats en un estil miniaturístic pertanyent a la fi del segle XIII, que retrobem als arcosolis i als sarcòfags del claustre. Sota una trena hi desco­brim aus, entrella­ços, flors de lis, capets, un àngel, dracs, a més de fulles de llo­rer i palmetes.

L'angle format pel mur exte­rior del claustre i la nau de l'Epístola, l'anome­nat popularment "Joc de la Pilota", en haver servit com a lloc d'es­barjo dels monjos joves, fou també so­bre­aixe­cat amb la prolongació dels mer­lets, sobre un tros de pare­dat amb es­pit­lleres, que amaga un camí de ron­da, el qual retom­ba cap a la galeria sud. La plaça del davant es creà a partir de l'enderroc del celler i del refetor dels con­ver­sos. En sub­sisteixen solament un gran capi­tell, u­na teoria de cinc arcs de mig punt i la porta de la primera dependència. Quan s'encas­tellà el mo­nestir s'aplicaren a la paret llarga les armes de la Corona i les de l'abat Bartomeu de Ladernosa.

La porta reial, en substitució de la que donava al primi­tiu distribuidor de la zona dels conversos, a la fi de l'esmen­tat "Joc de la Pilota", fou bastida per iniciativa de Jaume II i de Blanca d'Anjou. D'arc de mig punt, com la de l'església, es compon de peces de ta­lla molt acurada, en què distingim dove­lles planes amb l'intra­dós mot­llurat, que ostenten tres es­cuts penjats, les barres al cap, en­tre blasons flordeli­sats. Les emmarquen arquivoltes bo­cellades i el trencaaigües floronat i amb frondes, que descansa sobre els bustos dels monarques. Al seu damunt arrenquen els nervis de la volta del desaparegut porxo en al­tres petits suports amb les representa­cions de Sant Mateu i Sant Lluc. Les rebranques, que deixen lloc a dues for­nícules, actualment buides, es recolzen sobre un pedestal, or­nat amb els escuts alternats en vuit re­quadres amb arquets apuntats i sobre un banc. La filigranada decoració descobreix un guerrer atacant un lleó, un altre felí aja­çat, un monjo se­dent, un personatge amb un bastó portador d'una gerra _tocant a una inscripció_ i alguns éssers grotes­cos. Els nínxols proveïts de dosserets devien contenir una Anunciació, que ha estat iden­tificada amb dues estàtues del Museu Nacional d'Art de Catalun­ya. Destaquen igualment els batents ferrats d'època.
L'església major
Iniciada el setembre de 1174, durant l'abadiat de Pere de Valldaura/Santes Creus, fou utilitzada per primera vegada el 21 de juny de 1211, en temps de Bernat d'Àger, quan s'acabà de cobrir el creuer. L'arquebisbe Ramon de Roca­ber­tí encarregà en el seu testament (1 de juliol de 1214) que Ber­nat de Santa Maria o d'Àger, a qui havia lliurat l'església del Pla de Santa Maria i la meitat dels béns del seu terme, en­lles­tís l'obra. El 22 de març de 1225, s'havia arribat als tres primers trams, coïnci­dents amb el recin­te coral, etapa distingible exteriorment per una dis­con­ti­nuïtat en les fila­des. Després d'una llar­ga in-
terrupció, es reanudaren els treballs, finalitzats el 1280, amb l'a­jut de Pere el Gran i Constança de Sicília.

L'estructura arquitectònica, clarament ber­nardina, segueix un traçat de creu llatina, amb un pro­fund presbiteri carrat on cal ressaltar la mesa d'altar, sobre quinze columne­tes _recor­dem a propòsit d'aquesta obra la troballa en les pro­ximitats del cenobi d'un interessant peu d'altar visigòtic, reutilitzat com a pica beneitera a la capella de Santa Llúcia, conser­vat al Mu­seu_, un transsepte que allotja qua­tre cape­lles de tes­tera plana i volta de canó apun­tat i tres naus de sis trams, co­mu­ni­ca­des per arcs for­mers se­micirculars, so­bre­mun­tats per ele­va­des fi­nestres de do­ble es­plandit. Reco­rren els murs i els dotze ro­bustos pi­lars qua­dran­gulars un sòcol coro­nat amb un quart bo­cell i una impos­ta con­vexa. El sis­tema de co­bri­ment és la volta de creue­ria, amb ner­vis pris­mà­tics, sobre culs de llàntia, de­corats amb fu­lles de llorer ner­vades i baies, als sectors més ele­vats i arcs torals apuntats damunt pilastres que arren­quen del sòl a les col×laterals i s'aturen en vuit rotlles es­glao­nats _llevat del darrer tram_ a la nau cen­tral.

A la dreta del braç sud del transsepte, on també veiem les entrades a la Torre de les Hores i a la sagristia, una àmplia escala con­dueix a una obertura de mig punt que dóna al dormi­dor. La sortida cap al fos­sar o por­ta de di­funts perfora el mur septentrional del creuer. La comu­nica­ció amb el claus­tre s'e­fec­tua per altres dues portes forma­des per dos arcs en de­gra­da­ció: la dels con­ver­sos, prop dels peus i la de la col×la­ció, a l'an­gle opo­sat.­

Presideix l'absis, tot amagant part de la rosassa, el gran retaule ba­rroc de l'escul­tor Josep Tramulles, establert a Bar­celona, que contractà l'abat Pere Salla, per mil cent lliu­res barce­lo­neses, el 26 d'a­bril del 1647, en subs­titu­ció del gòtic _realitzat pel pintor Lluís Borrassà (1411), amb la in­tervenció ini­cial de Guerau Gener (1402), previ compromís amb Pere Serra, amb una Verge amb el Nen de fusta policromada atri­buïda a Pere Ça Anglada o al cer­cle d'An­toni Canet_, ac­tualment repar­tit en­tre la Catedral de Tarra­gona i el MNAC. S'estructura a base d'un sòcol amb deu estípits i dues portes rellevades amb Sant Pere i Sant Pau i dos cossos orde­nats per parelles de co­lumnes corínties amb es­tries zigza­gue­jants i en­torxades, amb en­taula­ments es­glaonats, volutes i sis fornícu­les. Les tres fi­gures que om­plien les ma­jors, la Verge amb el Nen _repin­ta­da_, Sant Be­net i Sant Ber­nat, les dues da­rreres reno­vades el 1863, jun­ta­ment amb el sa­grari, tam­bé re­fet, foren daurades, estofa­des i encarnades pel daurador barce­loní Joan Niverto, el 1650. Els elements ar­qui­tectònics, els re­lleus _l'Oració a l'hort i la Verònica_ i les figures del pe­des­tal, de les paste­res supe­riors _dos sants de l'orde i Sant Miquel Arcàngel_, de les car­te­les i del co­ro­na­ment _un àngel sobre Déu Pare_, ul­tra quatre àn­gels por­tadors d'escuts, foren aca­bats el 1651, en temps de Josep Se­grià, per bé que hi loca­lit­zem el blasó del seu suc­ces­sor Am­bròs So­ler. El dau­rat i la po­licro­mia del con­junt es re­tardaren fins el 1679, costeja­ts pel general Jo­sep Galce­ran de Pinós, quan regia el mones­tir Josep Canals. L'obra fou consa­grada pel bisbe de Nicòpoli, Francesc Roures, a la fi de 1679, ensems amb el retaule de la Santa Creu i altres tres més.

Cal fixar-se finalment en els sedilia ogi­vals buidats en el mur de l'Epís­tola, enfront de l'armari de les relíquies, que lluu el distintiu del mones­tir i el de Jeroni Contijoc, al seu inte­rior.

La volta del creuer sobresurt per la clau de volta del tipus oculus, formada per una corona foliar inscrita dins un quadrat, que intensificava la sonoritat de les dues campa­nes que cri­daven a l'ofici i anun­ciaven els exer­cicis de la comuni­tat, in­te­grades segurament en una senzi­lla construcció.

Pel que fa a les capelles laterals de la cap­çalera, la pri­mera fou dedicada als Sants Joans per l'abat Guillem de
Fe­rrera (1375), el vas del qual, cobert per la seva imatge ja­cent, era flanque­jat per ambdues figures (actualment al Museu), que com­pletava un relleu amb l'elevatio animae. Conté a més un retau­le barroc, mancat de la imatge del Baptista que el centra­va, amb Santa Anna i Sant Joaquim _extrets de l'altar de les Ànimes_, els relleus de l'Epifania i l'Adora­ció dels pas­tors i, inserida entre els plafons anteriors, una taula pin­tada del segle XVI que mostra Crist entre la Verge i Sant Joan, amb Ma­ria Magdalena als peus, proce­dent d'un altre re­tau­le. La se­güent, abans sota l'advocació de la Verge del Ro­ser _reproduïda en una meravellosa taula de fons daurat penjada a la sagristia de la Seu de Tarragona_, allotja un retau­le, datat segons C. Marti­nell el 1739, amb un escut al capda­munt i amb escultures modernes. A la banda de l'E­pístola, tro­bem el retau­le del Sant Crist, del 1754, amb la inscripció Pri­vile­giatum _recordant el tipus d'al­tar que orna_, sobre un medalló sos­tin­gut per àn­gels i les estàtues de la Verge i Sant Joan als cos­tats del Cruci­fix, nou, com la Dolo­rosa. El darrer altar, de la Puríssi­ma Concep­ció, que duu la data 1739, és el que presen­ta un millor estat, amb quatre estàtues _la Verge, entre Sant Domin­go de Guzmán i Santa Cate­rina de Siena, els dos da­rrers despla­çats de llur emplaçament original, l'al­tar de la Verge del Ro­ser, amb Sant Benet a dalt_ i els Sants Metges Cosme i Damià rellevats de mig cos.
El 1258 Pere el Gran, encara infant, decidí ser ente­rrat a San­tes Creus, determini que potser repercutí directament en la represa de les obres de l'església. El 3 de juny de 1282, en el seu testament dictat a Port Fangós, destinà deu mil mora­batins per al seu sepulcre, voluntat reafirmada en el codicil de l'on­ze de novem­bre del 1285, poc abans de la seva mort a Vilafran­ca. Tras­lla­dat al cenobi el dia de Sant Brici, el seu fill Al­fons II el Franc, que lliurà vint mil sous de la quanti­tat es­tabler­ta per a la tomba provisional, li tri­butà un gran funeral amb la par­ticipa­ció de més de tres-cents bisbes i al­tres pre­lats _cerimònia que descriuria una taula de Poblet, la qual hau­ria estat la predel×la del retaule de Sant Bernat_. Tanma­teix en haver finat Alfons, fou el seu germà Jaume II el Just qui assumí l'en­càrrec patern. El 10 d'agost de 1291 con­tractà el mestre es­cultor Bartomeu de Girona, junta­ment amb els pin­tors Gil i Pere Sanç. Apressà el pri­mer el 1293, any en què efec­tuà dos pagaments de dos mil sous a l'abat Ge­ner, assaben­tant-lo de l'a­rribada de pòrfirs des de Sicí­lia. El 1294, el mo­narca re­clamà la col×laboració del vilafran­quí Gui­llem d'O­ren­ga, que permeté l'assentament del vas funera­ri al creuer, a la banda de l'Evangeli, amb els peus cap a l'altar l'any següent. El cos de Pere el Gran fou introduït a la tomba defi­nitiva el trenta de novembre de 1300. Finalment el 1307 Jaume II manà abonar les quantitats degudes al lleidatà Andreu de la Torre per la pintura del mausoleu. Com a material de prestigi per simbolitzar la monarquia, es trià per al vas el pòrfir, emulant el fast en­lluerna­dor dels reis normands, com Ro­ger II de Sicília. Així es reuti­litzà un sarcòfag d'època cons­tan­ti­nia­na del tipus banyera o cuppa, amb una testa de lleó entre dues anses amb un pàmpol penjant. Ac­tuen com a suports dos lle­ons ajaguts de mar­bre blanc, amb un moltó i una llebre entre les potes. Per a la ta­pa es disposà una llosa de perfil motllu­rat de calcària num­mu­líti­ca de Giro­na. El cos superior, d'ins­pira­ció arqui­tectòni­ca, exhibeix quin­ze sants _els apòs­tols i al­tres sants de l'or­de_ i la Verge amb el Nen en alt relleu, pro­tegits per arcs trevo­lats, amb gablets, separats per contra­forts acabats en pina­cles, que mos­tren, a mitja alça­da, quadrú­pedes monstruo­sos in­vertits, sobre un delicat fris de pàmpols i raïms, en alter­nan­ça amb heura, on s'intercalen ros­tres vege­tals i dos caps de lleó. Del centre emergeix una to­rreta hexa­gonal de tres pisos, amb un floró. Quant al baldaquí que cobri­cela el sepul­cre mit­jançant una vol­ta de creueria es­tre­llada, s'aixe­ca sobre deu columnetes amb fust de pedra num­mu­lítica i de sec­ció qua­drangu­lar i allargada. Als capitells es barregen fulles d'heu­ra, de roure i branques de perera, amb parelles d'ocells pico­tejant glans, de cérvoles i de gossos i dracs alats de cap co­mú. Les quatre cares tenen traceries amb hexalo­bats encerclats, coro­nats per tres creus. Els angles es prolon­guen en sengles pi­na­cles ornats amb caps, dracs i har­pies, que arrenquen de les figures del Tetramorf. La policromia es limita al blau, al ver­mell i al daurat, amb la inclusió d'escudets, decreixents als pinacles.

El 1301 l'almirall Roger de Lloria o Llúria expressà en el seu testament el desig de ser enterrat als peus de Pere el Gran, per la qual cosa hi podem contemplar la corresponent llo­sa sepulcral.

Jaume II, poc després de ser coronat, manifestà com el seu pare una forta predilecció per Santes Creus, escollint el mo­nestir com a darrera morada, el 1292. Un fet atziac precipità l'empre­sa, la desaparició de la seva jove muller, Blanca, el 13 d'octubre de 1310. L'1 de setembre de 1312 encomanà a Bertran de Riquer, mestre d'obres del seu palau barceloní i a Pere de Prenafeta de Lleida que prenguessin les mides i la for­ma ideada _amb les efígies funeràries idealitzades sobre al vas, model im­posat per Lluís IX de França a la catedral, transformada el 1260 en pan­teó reial, de Saint-Denis_ per al se­pulcre doble previst per als sobirans i que adqui­rissin pedra de Girona. El preu fixat amb el lapicida Pere de Bonull pel dosser ascendí a vuit mil sous. La imatge jacent de la di­funta, fou esculpida, a l'ensems pro­bablement de la del rei, d'estil idèntic, pel lleidatà Fran­cesc de Montflo­rit que la lliurà el 1315, tra­mesa seguida per l'epita­fi. El gener de 1316, l'abat Pere Ale­gre pro­cedí al trasllat del cos des del sepulcre provi­sional. Quant al rei, que morí el 2 de novembre de 1327, fou sebollit als Frame­nors de Barcelona. Les seves despulles no ingressaren, però, a San­tes Creus fins el 1410, per bé que podem sospi­tar que no passa­ren al pan­teó abans de la primera meitat del segle XVI. Tot i que Jaume II cobejà inicialment una realització amb el pòrfir com a element primordial de luxe, en no poder-lo ob­tenir, ac­ceptà el projecte dels mestres de Barcelona i de Llei­da. El basament conté un àngel turiferari i les armes alterna­des dels sobirans en cam­pers apuntats dins quadrifolis. Al da­munt una traceria cega, amb fons de pissarra, evoca les gale­ries del claustre. En reco­rre la cornisa un fris renaixentista en alt relleu, amb grotes­cos i bustos romans. Centra el frontal _suportat per dues co­lumnes accessòries_, de corona­ment trian­gu­lar amb tabulae ansa­tae, una pà­tera entre escuts i garlandes on veiem suspesos els atributs de la Passió.

La reina, de serena expressió, amb el cap sobre un coixí que flanquejaven dos àngels _el de l'esquerra perdut, com el simètric_ i els peus tocant uns gossets, lluu la corona i l'hàbit cis­tercenc, que li amaga les mans. El seu espòs, amb llargs ca­bells, la corona com a únic signe de poder temporal i també embolcallat amb la indumentària monàstica, ofe­reix el mateix aspecte ador­mit, vigi­lat per un lleó. Ambdues escultures es troben a les vessants de la coberta, que inclou, fent joc amb el panteó de Pere el Gran, un pinacle de secció qua­drangular i al cap un sant _Sant Pere?_ protegit per un dosseret torrejat. El tabernacle, similar a l'oposat, s'aixeca sobre nou columne­tes, quatre de les quals arrenquen de lleons asseguts, les an­ques i la cua dels quals fin­geixen perfo­rar els pedestals, ­que co­ro­nen ca­pi­tells vegetals amb fulles de roure amb glans, d'a­pi, d'heu­ra i de créixens i escuts arrodonits. Omplen els plans ca­lats qua­drifolis encerclats i trèvols dins triangles corbs, amb fu­llat­ges als extrems i els perfilen frondes i alts flo­rons. Dels angles i del centre sorgeixen pinacles, buidat el del mig.

Al penúltim tram de la col×lateral de l'Evangeli, hom in­troduí dins el mur perimetral l'altar de les Ànimes, des­mem­brat posteriorment entre la capella de San­ta Llúcia i el retau­le de Sant Joan Bap­tista. El 1954, en su­pri­mir-se el rera­cor, que aga­fava els tres primers trams de la nau, s'a­gen­çà el buit re­sul­tant per encabir-hi el panteó dels Mont­cada-Medina­ce­li, cons­truït amb jaspis i mar­bres el 1756, arran de la mort de Teresa de Montcada i Bena­vi­des, mar­quesa d'Aito­na i a fi d'aco­llir totes les restes dels Mont­cada, que ocupaven pri­mitiva­ment l'interval dels dos primers pi­lars de l'Epístola.

Al peu de la mateixa nau, veiem el petit retaule pintat de Sant Joan Evangelista (1603), amb la repre­sentació del titular, sobre un fons paisatgístic d'horitzó molt alt on es juxtaposen el miracle de la caldera i l'exili a l'i­lla de Patmos i, al bancal, aixecat sobre dos atlants en trom­pe-l'oeil, les perso­nificacions de les virtuts teolo­gals i de la justícia, limitant tres cases amb l'A­doració dels Pastors i l'Anunciació a l'an­gle superior dret, la Crucifixió, amb els dos lladres, dues Maries i Sant Joan i la Pietat, amb les Ma­ries, Sant Joan i Simó Ciri­neu, sota un fron­tó amb Deu Pare entre àngels. Al davant se situa una pica baptismal d'immersió romànica, traslla­dada des de l'església de Sant Jaume de Montagut, amb una creu patent astada i encerclada, en baix relleu.

Adossat al parament de la nau simètrica, un altre retau­let del 1602 domina l'altar _en origen probablement dedicat a Sant Francesc, a par­tir de la capellania instituïda per Ponç de Ba-
n­yeres_ de la Verge del Bon Consol. Es tracta d'una obra mix­ta, amb Maria de ple volum, sostenint de forma elegant el Nen, a la pastera del mig, sobre pedestals amb les pintures de Sant Pere i Sant Pau, flanquejant tres requadres amb el miracle de la lactatio de Sant Bernat, en pre­sència de Santo Domingo de Guz­mán, les ànimes del Purgatori i l'es­tigmatització de Sant Francesc. El cancell que protegeix la porta principal consti­tueix un ric exemplar d'ebe­nisteria rococó, amb un frontó de línies corbes, volutes, fu­llatges i cintes de talla.

Si alcem la vista cap a la coberta, el quart tram de la nau major posseeix una clau amb les barres catalanes dins una estrella, que podem posar en correspondència amb les últimes de les naus laterals, on s'aplicaren un altre cop les armes de Catalunya i l'àguila siciliana, que ens remeten al regnat de Pere el Gran i Constança de Sicília, decidits benefactors del monestir. Un altre recorregut indefugible és l'observació dels vi­tralls. Destaca en primer lloc l'excepcional col×lecció dels cister­cencs, els únics preservats in situ a les nos­tres terres, espe­cialment els del transsepte i de la nau central, confeccio­nats amb petites peces de vidre gruixut i de textura irregular, en es­quemes d'entrellaços rectilinis o cur­vilinis i sense co­lor, llevat d'alguns detalls de grisalla. En tres hi llegim les da­tes de restauracions contemporànies a Je­ro­ni Con­tijoc: 1560, 1561 i 1567. També resulta de gran interès la vidriera policro­ma que tan­ca l'immens finestral ogival de la façana, format per un pentalobat i quatre llancetes que inclouen quaranta-vuit requadres, amb àngels de mig cos, escenes de la infantesa, vi­da públi­ca, passió i glori­fi­ca­ció de Crist, del cicle marià, ha­giogràfiques i de la història del mo­nestir, sota arcs de mig punt, encara que amb una col×lo­cació desordenada i motius he­ràl­dics. Aquesta creació anònima, situable vers el 1300 _, s'esca­pa de les rígi­des normes impo­sades per Sant Bernat per adaptar-se al gust dels nous pro­mo­tors reials: Jaume II i Blan­ca de Nàpols o d'An­jou. S'hi com­bi­nen sobre els cam­pers en blau co­balt, el ver­mell, el maragda, el groc, l'ocre i el violat, amb traçats de grisalla i contenen més de tres-centes marques de vitra­ller. Sobre­sur­ten per la delica­desa de les figu­res i l'encert compositiu el Sant Sopar (b8) i el bes de Judes (d7).
La sagristia
Adossada al sud del trans­septe, aquesta estança consta d'una mena de ves­tíbul, obert dins el gruix del mur, de coberta re­bai­xada i de dos trams amb voltes de creue­ria, reforçades per ner­vis pris­màtics i dividides per un arc to­ral sobre un cul de llàntia i una co­lumna em­be­guda, que reben alhora els arcs dia­go­nals, juntament amb les mèn­sules angulars. Al mur nord res­salta part de la caixa cor­ba de la to­rreta d'es­ca­la, continuada amb la Torre de les Hores i a l'oposat hi veiem la pica i la credença. De l'ampliació que se'n féu el segle XVII, eliminada fa uns anys, prové la llosa sepulcral de Josep de Solà i d'Ossó (+1667), oncle del prior Gaspar de Montserrat, que es recolza sobre el mur occidental de la infermeria.
La torre de les Hores
Una porteta ens fa girar un tros dins el mur del transsep­te per passar al buit cilíndric de l'escala de cargol que porta
fins a la coberta, després de deixar els accessos al dor­mi­dor i a l'arxiu, situat damunt les dues capelles de l'E­pístola. L'a­bat Jeroni Contijoc hi agregà dos pisos de secció quadrada, oberts als quatre vents _amb finestres carrades i de mig punt_ i un àtic emmerletat, separats per cornises. D'aques­ta manera la torreta es convertí en campanar, destinat a allot­jar el me­canisme del rellotge i les campanes _la dels quarts al Museu Diocesà de Tarragona_, en resposta al gust de l'època. Encara podem veure'n l'esfera a l'interior de l'esglé­sia. Tant els escuts com la data 1575 rebaixats en dues llindes ens confirmen la iniciativa, encomanada al picapedrer Joan Roig i al mestre de cases Joan Casquilles, ambdós de Vila-rodona.
El cimbori
Sobre el creuer hom bastí vers el 1314 el cimbori, coste­jat per Jaume II. Aquest cos octogonal, de cares perfora­des per simples finestrals ogivals sota arcs de descàrrega re­baixats i amb contraforts esglaonats i capçats en pinacles a les ar­estes, suposà la primera ingerència arquitectònica, aliena a l'esperit del Cister, dins el monestir. Les solucions tècniques emprades en l'obra resulten inèdites. El pas del quadrat a l'octògon s'efectua mitjançant grans trompes còniques intersecades i xam­franades per quatre petxines, creant un espai de difícil accés. Quant a la coberta, els vuit nervis conflueixen en una clau. Els models d'aquest tipus cons­tructiu els tro­bem a Tarra­go­na, Sant Cugat del Vallès i Lleida, com a torre-llanter­na, que pot ser­vir alhora com a cam­panar o no. Santes Creus intro­duí la nove­tat als monestirs de l'orde, com veiem a Poblet i Vallbona de les Monges. A mitjan segle XVIII, es substituí la teulada in­clinada per un dom i un llanternó esmaltats. La campana major que estotjava fou fosa pel campaner de Reus Jaume Mestres, el 1787.
L'absis i el fossar
Coronat primitivament per un capcer angu­lar, sobre corni­ses rampants i mènsu­les, fou modifi­cat el segle XIV, passant
a adoptar una cresta reta­llada horitzontal des­doblada par­cial­ment als costats, simulant un cos de defensa. Les obertures apareixen disposades simbòlicament, una esplèndida rosassa de setze lòbuls al×lusiva a la llum de la Divinitat sobre tres finestres de ressò trinitari. El rosetó que encercla un es­cacat i tres bo­cells és tallat radialment per vuit co­lum­netes de do­ble ca­pi­tell i fust he­xago­nal, on s'encaixen els vitralls, in­tercalades amb puntes. El centre exhibeix una co­rona octolo­ba­da, amb una ziga-zaga i palmetes entorn d'un fràgil en­tre­llaç anellat. Com a singularitats hem d'assenyalar les traces de mangra i les marques de picapedrer per a la col×locació. L'ad­miració davant aquesta obra impulsà que fos copiada a l'esglé­sia del Pla de Santa Maria, traslladant-la als peus de l'edifi­ci.

Si ens deturem a observar la zona inferior dels paraments de la capçalera descobrim diversos relleus funeraris interes­sants per la informació heràl­dica, que ens remet a llinatges
vinculats amb el monestir, alguns dels quals també són repre­sentats al claustre: els Cruïlles, els Caste­llet i els Miró.
Hi comptem deu blasons fa­mi­liars i quatre escuts només repi­cats en connexió amb el cementiri dels monjos, on no hi podia haver cap sen­yal personal.
El claustre
El claustre gòtic ocupa el lloc del primi­tiu cistercenc, que possiblement no arribà a ser en­lles­tit. A més del templet del lavabo i dels fona­ments de les galeries, en veiem vestigis als murs interiors dels costats nord i est, que con­serven el per­fil dels arcs for­mers de mig punt ne­cessaris per a les vol­tes, les quals res­taren a un ni­vell in­fe­rior respecte a la nova es­tructura ogival, mentre que les fi­nes­tres de la nau de l'E­pís­tola foren parcial­ment ta­pa­des. També ha romàs in situ un petit cul de llàn­tia a l'angle sud-est.

Blanca d'Anjou destinà abans de la seva mort, ocorreguda el 13 d'oc­tubre de 1310, cinquanta mil sous per a les obres del refetor i del claustre, als quals Jaume II n'afegí la mateixa suma el 8 de gener de 1326 per al segon. El 13 de setembre de 1313 en fou posada la primera pedra. El 3 de febrer de 1332 l'abat Pere Ale­gre _que el 9 d'abril de 1325 havia nomenat Bernat de Pallars mestre d'obres del monestir i de totes les seves propietats, en relació amb la Guàrdia dels Prats_ i el monjo obrer Guillem de Lillet con­trac­taren el lapi­cida anglès Reinard des Fonoll per al claus­tre i el refetor. El 19 de novembre, G. de Lillet reclutà també els lapicides Pericó Riera, Ferrer Malet, Berenguer Manresa i Ber­nat Casesnoves _els tres primers de l'Espluga de Francolí_. Sabem igualment que, el 25 de juny de 1340, Reinard des Fonoll acceptà com a aprenent durant quatre anys Guillem de Valòria de la Guàrdia dels Prats, que potser l'ajudaria a Santes Creus. El 23 d'octubre de 1331, Pere de Déu, bisbe de Santa Justa (Sardenya), beneí una part del claustre, que fou final­ment acabat el dia de sant Benet (11 de juliol) de 1341. Tan­mateix el 1502 ens consta la pre­sència al mo­nes­tir del fus­ter Joan Alja­mas i dels mestres de cases de MI­quel Borrell Gui­llem Moret o Moreu de Borgonya, mes­tres de l'o­bra del claus­tre, als quals podem afe­gir com a soci del da­rrer, que llavorà les cla­raboies, el f­ran­cès Jordi de Ternats.
D'esquema rectangular, compta amb nou trams per deu, en haver absorbit el corredor dels conversos a la banda de ponent. Els finestrals, seccionats per dos mainells, llevat dels vuit angu­lars, de dos badius, mostren sobre els capitells riques trace­ries _molt refetes a les ales de septentrió i de llevant_, en les quals ob­ser­vem diferents fases estilístiques. Els arcs apuntats i els òculs inicials són substituïts per arcs cono­pials i d'an­sa de paner, en combinació amb altres elements del vocabulari formal del flamíger més tardà, a la nau occidental.
Pel que fa a la part escultòrica, es distribueix sobre els ca­pi­tells _en un o dos nivells_, especialment dels pilars, en un fris angular, a les mènsules del voltant _amb figures ajupides o de mig cos_, a les gàrgoles i a les claus de volta. Ultra els temes vege­tals (fulles d'api, d'heura, créi­xens, pàm­pols i
raïms, una alzina, un arboç i una figuera), tro­bem múlti­ples ani­mals (por­cs, sen­glars, gossos, un gat, lleons, simis, ca­bres, moltons, ocells, un gall, oques, una òliba, cama­llar­gues, un bou, un elefant, un dromeda­ri, un rat pe­nat, un llan­gar­daix...), éssers fantàstics (monstres aï­llats o en pare­lles de testa comu­na, amb ales d'au o de rat penat, de cap ne­groide, amb orelles d'ani­mal, un cen­taure, har­p­ies, una sirena de doble cua, rostres foliars...), perso­natges quo­tidians (un rei, llui­ta­dors, un ba­llester, un gue­r­rer, verema­dors, un es­cul­tor, un por­ter, un ce­llerer...), fi­gures religio­ses (es­ce­nes del Gène­si, Samsó, un àn­gel, un abat i mon­jos), representacions hí­brides en acti­vitats quo­ti­dianes (un metge, músics tocant una viola, una cor­namusa i una trompa, amb la meitat inferior de quadrúpede), caps realistes o gro­tescos, amb dife­rents ba­rrets i ele­ments he­ràldics (ba­rres, flors de lis, una ala, mi­ralls, cas­tells, rode­lles...). Entre aquesta amplíssima varietat ico­nogràfica distingim com a mínim tres estils, un d'imatges de gran format que omplen tot el capitell o n'abasten dos, atri­bui­bles a l'artista britànic, que ens deixà el seu retrat en un capitell enfront del parlador, sostenint la maceta i el cisell; un segon vinculable amb un deixeble seu, que, tot i imitar-ne la fauna fabulosa, talla més d'una figura en composicions que requereixen el complement de fullatges, el qual podria haver-se esculpit en la testa del pilar immediat, mirant al jardí i un tercer, més arrelat a la tradició romànica i disposat a mostrar escenes, amb al×lusions paisatgístiques, en relleus més baixos, autor del cicle del Gènesi (angle SO) i que també s'identificà al fris del cantó tocant a la porta dels conversos.

Abans de partir cap a la conquesta de Mallorca (1229), una sèrie de nobles especificaren en el seu testament que volien ser en­terrats a Santes Creus. A partir d'aquell moment gaudiren del privilegi de penetrar en la clausura, separant-se de l'am­bient comú i anònim del fossar dels monjos, on els únics recor­datoris eren els relleus heràldics dels murs de la capçalera i les esteles discoïdals. Per no obstaculitzar la circulació per les galeries claustrals, hom adoptà la fórmula del sepulcre sota arcosoli _flanquejat per columnetes o de perfil boce­llat_. En iniciar-se el segle XIV, també se se­guí el recurs d'anar canviant el paviment per lloses funeràries. Una darrera modalitat era la de les osseres suspe­ses sobre mèn­sules. Tot i que al llarg del temps es produiren, a més de les violacions de les tombes _cal indicar que en algu­na ocasió es podria tractar simplement de cenotafis_, algunes varia­cions res­pecte a llur emplaçament original, les assenyala­rem circum­dant l'espai des de la porta reial. La galeria del Prio­rat con­té les de Ra­mon Alemany de Cervelló (+1229), Ge­ralda de Cer­ve­lló (+1255), Gui­llem de Cla­ra­munt (+1230), Bernat Salbà (pri­mera meitat del segle XIV), Ramon Beren­guer de Llo­rac (+mitjan s. XV), Bernat de Montbrió (+12­35) o un membre dels Montsuar. A la del Capí­tol, trobem els suports frag­mentaris de l'urna de Gui­llem de Selme­lla (+1366), les anepígrafes dels Caste­llet (des del 1183), Agui­ló (des del 1182) i dels Pinós (des de la segona mei­tat del segle XII), les lau­des del jusrisperit de Montblanc, Gui­llem Mi­ralles (segle XIV), a l'en­tra­da de la Sala Capitu­lar, de l'a­bat Pau Miracle (+1713), de Joan Aznar (+145­8), Maties Gor­nals (+1604), les restes en­castades al banc del sarcòfag de Ramon II el Jove de Montcada, senyor de Tor­tosa (+1229) i el vas del seu cosí Gui­llem II de Bearn, ves­com­te de Bearn i d'O­loron (+1229). A con­tinuació de la porta de la lliçó veiem al mur una placa com­me­morativa de Ponç Pere, que creà l'altar de Sant Fran­cesc i Ermengol de Ban­yeres (+1242), s'arren­gleren els ar­coso­lis dels Cervelló (des del 1198), dels Cerve­ra (des de cir­ca 1276), dels Queralt (des del 1288), de Beren­guer de Puigvert (des del 1291) i dels seus fa­miliars, de Gui­llema de Montcada (vers el 1530), de Pere i Ponç de Cervera (+1267) i la lauda de Pere de Jutge (+1315). Al da­rrer sector localitzem els sepul­cres dels Monto­liu (des de 1279) i dels Tarragona (des del 1194) sota nínxols i la llosa dels comer­ciants barcelonins Jau­me i Gaspar Salla (s. XVII). Les tombes més antigues, pertanyents als cosins Ra­mon II el Jove de Mont­cada i Guillem II de Bearn, inauguraren un tipus de sarcòfag, amb la coberta a doble vessant truncada, com­partimen­tada en requa­dre­s sobre un fris i amb el vas, divi­dit per columnetes entor­xades com l'anterior o format per ar­cuacions ogivals, cercles o qua­dri­folis. Els re­lleus dels més antics combinen motius de la tradició romàni­ca tardana, en un estil miniaturístic present també als arcoso­lis, enllaçable amb la porta oc­cidental de l'església, amb una ico­nografia del gòtic incipient (guerrers orants i sant Miquel Arcàngel) i l'heràldica _les rodelles dels Montca­da, les vaques de Bearn, els cérvols dels Cervelló i dels Cer­vera, els lleons dels Que­ralt..._. Inspirades en els pan­teons reials, criden l'atenció les fi­gures jacents, custo­diades per dos àngels, de Ber­nat de Salbà, d'escàs modelat, amb l'hà­bit cis­tercenc i de Ramon Ale­many de Cer­velló, vestit de gue­rrer, amb un lleó als peus i amb l'a­posto­lat al frontal, provi­nent de la façana de l'hospital de po­bres, fun­dat pel segon, on foren beneïdes el 1331. La ma­nifestació més avançada, ja dins el corrent renai­xentista, co­rrespon a la llegendària "In­victa Amazo­na", muller d'un membre dels Cervelló, efigiada brandant l'espasa dalt del cavall.

La porta de la Lliçó es troba sobremuntada per un magnífic grup escultòric d'alabastre policromat al×lusiu al Judici Fi­nal, compost per cinc imat­ges de cos sencer sobre mènsules igualment figurades. El cen­tra, sota un dosseret hexagonal de gablets calats, Crist jutge sedent, amb nimbe crucífer, barbat i només embol­callat pel suda­ri, mostrant les ferides. El seu suport presenta dos àngels trompeters darrera Adam i Eva, els quals ajuden a aixe­car les tapes dels seus sepulcres. El flan­quegen altres tres àngels portadors de la llança i els claus, el de l'esque­rra, d'una creu esbran­cada i de la corona el de la dreta i de la canya amb l'esponja i la caldereta amb el vi­na­gre, el se­güent. La primera escultura del conjunt resulta espe­cialment in­teres­sant, en tractar-se d'un retrat que podem iden­tificar com de l'abat Francesc Miró, vist de perfil, pre­gant ageno­llat, amb el bàcul. Quant a les quatre mèn­sules, ex­hibei­xen els símbols dels evangelistes desplegant filac­teris. Si bé ignorem l'autoria d'aquesta sèrie d'estàtues de mitjan segle XIV, comprovem semblances esti­lístiques amb el sepulcre del beat Miró de Tagama­nent de Sant Joan de les Aba­desses, en­qua­drable dins del co­rrent italianit­zant, que tornem a desco­brir en la pintura mural de l'Anunciació de l'angle SE. Al mur con­tigu, damunt la fornícula dels Montcada, hom col×locà sota un dosseret similar al del Crist una Verge amb el Nen sobre el braç, damunt una mènsula on veiem dos àngels que presentarien ci­ris. La imatge de Maria, amb túnica de coll tabellat i man­tell subjec­tat per la corona deixant veure cabells d'ondes in­cises, porta un anell al dit anular i sabates punxegudes. Devia dur també un ceptre o branca florida. Quant al Nen, d'orelles separades i treient el peu esquerre, devia agafar un ocell.
Encara que molt deteriorats, localitzem els vestigis pic­tòrics de dues es­ce­nes religioses al fresc del segle XIV, als angles sud-est i nord-oest, sota el perfil apuntat de les vol­tes: una Anunciació i un Judici Final, respectivament. També hem de fer es­men­t de l'ornamentació renaixentista, a base de cubs en pers­pec­tiva, que envolten els sepulcres dels Montcada, i dels fal­sos corti­natges que emmarcaven un altar barroc a l'a­la de la façana.

La salutació evangèlica ocupa la superfície del damunt de la capella de Sant Benet, des del nivell dels culs de llàntia. L'àngel, de grans ales mig esplaiades, que duu una túnica blan­ca amb una retícula vegetal ne­gra i una tovallola vo­leiant, apa­reix ageno­llat da­vant la Ver­ge, tot be­neint i sostenint una palma. El rostre, vist de tres quarts, és perfilat per cabe­lls ros­sos, a manera de co­ro­na. La Verge, de silueta molt esvaï­da, on només les traces de la sinòpia i les incisions prepa­ratòries ens permeten d'endevinar-ne més detalls, és represen­tada dem­peus, amb el cap de­cantat, la mà dreta sobre el pit i l'altra amb el llibre d'ora­cions obert. La protegeix un mantell blau que, subjec­tat al coll, li oculta les espatlles. Cal anotar en­tre els personatges la disposició d'un gerro, que de­via re­pro­duir un exemplar d'orfebreria, amb tres lli­ris blancs. L'am­bientació arqui­tectònica es resol en un paviment jaspiat, en un fons mural i en dues columnetes esveltíssimes interposades en diago­nal que suporten una volta de creue­ria pintada d'atzur, sobremuntada per finestres ogivals. Dos frisos geomètrics, rè­plica de la decoració cosmatesca, ressegueixen la composició triangular. L'escena sembla traspuar un sentit fune­rari, en fusionar el tema de l'anunci de la concepció amb el de la mort, que simbolitza la palma, per mitjà de l'arcàngel Sant Miquel. La interpretació s'adequa a la utilització del recinte claus­tral com a receptacle digne d'egregis difunts.

L'accentuat italianisme d'aquesta obra i diverses peculia­ritats estilístiques ens remeten a Ferrer Bassa, que l'hauria pogut realitzat vers el 1340, quan s'enllestí la pràctica tota­litat del claustre.

El pany de paret immediat a la porta dels conversos pre­sentava un Judici Final, del qual resten solament la figura de Crist dins la màndorla ensenyant els palmells a la part supe­rior i Sant Miquel, només dibuixat, a sota. La composició esca­tològica, de datació situable entorn del 1350, s'inscriu igual­ment en la línia italianitzant subratllada en comentar l'Anun­ciació i les escultures emplaçades a l'extrem oposat.
El templet del lavabo
Únic element a considerar del claustre cister­cenc, pos­seeix, com el de Poblet, una estructura hexago­nal, amb volta de creueria d'encertada estereotomia, con­tra­forts cantoners que suporten columnes em­be­gu­des, panys perfo­rats per arcs apun­tats, que allot­gen òculs i quadrats en alternança, sobre ar­quets de mig punt aparellats i recolzats en columne­tes, com a la sala ca­pitu­lar, amb la qual coincideix igualment en l'entrada. Aquest edicle cobricela una pica monolí­tica de mar­bre blanc
pro­veïda ori­ginària­ment de divuit canelles, d'on emergeix el bro­llador. Quant a l'ornamentació, destaca la clau on confluei­xen els nervis prismàtics, amb una creu esqueixada o acabada en volutes di­vergents _inspirada en la forja_ i quatre palmetes, model també visible al Capítol i els carretellets esculpits en dos capi­tells.
L'antic armarium o capella de l'Assumpta
Situat a l'ala oriental del claustre, entre el sepulcre dels Bearn i Montcada i la sala capitular, a continuació de la sagristia, aquest petit espai rec­tangu­lar amb una volta de canó trans­versal, pre­cedit d'un tram que corres­pon al gruix del mur, amb accés per una porta de mig punt, servia primitivament per desar-hi els llibres d'ús del Ca­pí­tol. Després del 1558, grà­cies a la deixa testa­mentària de Magdalena Valls de Salbà, ger­mana de l'abat, es trans­formà en capella fu­nerària _la darrera mostra subsis­tent dels altars escampats a les galeries claus­trals_, sota l'ad­vocació del Sant Se­pulcre de la Verge. El grup escul­tòric d'alabastre de Sarral, amb vestigis de policro­mia, que s'hi con­serva frag­mentàriament _altres res­tes es tro­ben al claustre posterior i al Museu_, integrat per deu apòs­tols _dos de tres quarts i els restants de mig cos_, al voltant de Maria jacent i per un bell relleu amb l'ànima pujada per quatre àn­gels, fou realitzat pel mestre imaginaire francès Pe­rris d'Austri, que moriria al mo­nestir. El daurà i pintà Cris­tòfol Alegret de Cervera. La llosa tombal de marbre blanc reprodueix en baix relleu la donant _ú­nica representació femenina després de la reial_ ves­tida amb l'hà­bit del Cister, amb l'escut entre els peus.
La sala capitular
Al costat de la capella descrita, descobrim la porta d'arcs bes­sons i de centre suspès i les dues finestres bífores, amb columnetes aparellades i agrupades amb altres d'embegudes i pilastres als muntants i amb ober­tures qua­drades als timpans de la façana del Capí­tol. Per­me­tien als conver­sos que no cabien en la sala d'es­col­tar des de fora les instruccions abacials dels diu­menges i fes­tivi­tats majors. Ini­cia­da a la fi del segle XII, pre­sen­ta una planta qua­drada seccionada en nou trams, co­ber­ts amb voltes de creue­ria, els arcs de les quals tallats en claus en baix re­lleu, juntament amb els to­rals i els for­mers s'ajunten en colum­nes ci­lín­dri­ques i als culs de llàntia del períme­tre. Quant a l'ornamentació, cal assenyalar, a més de les acostumades fulles de llorer, pal­me­tes digitades, unes tisores i esquema­titza­cions arquitec­tò­niques als capitells centrals, dos bàculs oposats en una mènsula i quatre palmetes en creu i un nus de Salomó a les claus de volta.

Incorporades al paviment descobrim set laudes de marbre i pedra sorrenca, la major part deteriorades, amb l'efígie del difunt en baix o alt relleu, voltada per la inscripció i per l'es­cut, pertanyents a un bisbe d'o­rigen italià i als sis
da­rrers abats vitalicis. Si ens si­tuem al fons, d'esquerra a dre­ta s'arrengleren, a la pri­mera fila, els enterraments de Ber­nardí Tolrà (+1534), Pedro de Men­doza (+1519) _per encàrrec de Joanot Vives de Pontons, proba­ble fill seu_, el bisbe leri­nense franciscà Andreu de Va­lle­re­gia (+Nà­pols, després de 1360), Jau­me Valls (+1560) _obra del mateix escultor que féu el de la seva germana_ i a l'altra Pere Nogués (+1608), Jaume Car­ni­cer (+1619) _amb una llosa de marbre negre_ i Jeroni Con­ti­joc (+159­3). Les figures, retratades amb força verisme _especial­ment Jaume Valls i Jeroni Contijoc_, porten les ves­tidures aba­cials, llevat del bis­be que duu les pròpies de la seva prelatu­ra i de Bernar­dí Tol­rà, sim­ple­ment cobert amb l'hà­bit de monjo i un bonet, a més del bàcul i amb el cap decantat com Pedro de Mendoza.
El parlador
Aquest espai longitudinal, amb una volta de canó sobre una im­posta bocellada i resseguit per bancs de pedra, posseeix una porta a cada extrem que posaven en comunicació el claustre amb les cambres dels monjos jubilats construïdes el segle XIV, al costat de la infermeria i amb el Palau Reial i una de més peti­ta que dóna sota l'es­cala del dormi­dor. Era l'àmbit on el prior convo­cava els monjos per as­signar-los la tasca dià­ria.
L'antic passadís dels horts
Paral×lel al locutori o auditorium, aquest passadís, simi­lar a l'anterior però més estret, que conduïa ini­cialment als horts i a la sala dels monjos, restà i­nu­ti­litzat com a tal quan, probablement en temps de l'abat Pere Nogués (1593-1608), se'n de­dicà l'extrem occidental a capella de Sant Benet.

El dormidor
El Dormidor dels monjos s'estén al segon pis des del cap meridional del transsepte fins al cos adherit el segle XIV com a torre de de­fensa, el nivell superior del qual (seu de l'Arxiu Bi­bliogràfic) funcionà a partir de la fi del se­gle XV o el se­güent, com a Biblio­teca i l'in­fe­rior com a presó _l'in­termedi acull el Mu­seu del Mones­tir_. S'hi pot acce­dir a través de l'esca­linata de l'església o pujant pel claustre per u­na al­tra esca­la, con­ti­gua a la Sala Capi­tular. Onze arcs dia­frag­mà­tics, apun­tats i bordo­nats, que sobresurten a l'exterior a manera de contraforts _on advertim una modificació posterior de l'alçada, percepti­ble igualment als murs_, dispo­sats sobre sen­zilles mèn­sules pi­ra­mi­dals, seg­menten l'à­mplia estan­ça, tot suportant l'em­bi­gat de doble ves­sant. Dues sè­ries d'arcs for­mers, lleu­gera­ment apun­tats reforcen els murs llarguers. Una obertura del mur occidental la comunica amb el Priorat i una segona to­cant a l'an­gle NO ens mena al te­rrat del claus­tre. El pa­ra­ment nord, amb la por­ta del trans­septe, mostra l'entrada al primitiu arxiu i a la torre de les Hores. La finestra meridio­nal, ini­cialment exte­rior, filtra part de la llum de la Biblio­teca, dotada d'un mag­nífic enteixi­nat renai­xentista de fusta i guix. Com a curio­si­tat de­corativa de probable valor heràldic anotem les dues espa­ses en pal d'un cul de llàn­tia de la banda de llevant. Aquestes armes, enteses com a senyal de cavaller, al×ludirien a l'ori­gen no­bi­lia­ri dels promotors. Recordem que el sant abat, Bernat Calbó, la cel×la del qual perdurà fins el 1870, aconse­guí acumular una quantitat de béns gens menysprea­ble, provinent d'alguns dels nobles prin­cipals que intervin­gue­ren en la con­questa de Mallorca (1229). No podem dubtar que els inver­tí en la sala, que d'altra banda no desdiu amb la crono­logia apunta­da. La considerable deixa tes­tamentària per al dor­midor de la reina vídua Peronella (1173) degué esmerçar-se en la fonamen­tació inaugurada el 1191, en temps de l'a­bat Hug. Les obres pro­s­se­guiren amb l'ai­xeca­ment de totes les dependèn­cies de la planta baixa: la sa­gris­tia, l'ar­marium, la sala ca­pitu­lar, els dos co­rredors i la sala de mon­jos. L'aportació dels benefactors que lluitaren a Portopí, enterrats al claustre, fou decisiva per a la realització efectiva del dormidor, on s'in­tentà reduir al màxim el pes, se­leccionant una pedra po­rosa, juntament amb la fus­ta, així com li­mitar el cost i la du­rada dels tre­balls.
La biblioteca
Ocupa el cap del dormidor, a un nivell més alt, sobre el Mu­seu i la presó del segle XVI. L'únic element destacable és l'enteixinat de fusta i estuc, on diferenciem set bigues amb tau­les de folre i motlluratge, amb els caps tancats per bogets i llis­tons. Cada un dels sis compartiments s'articula mitjan­çant la jux­ta­po­sició de quatre sèries de disset caselles estre­llades, enfondides i vetejades, amb pinyes penjants i estrelles de vuit pun­tes a les interseccions. Ressegueix el perímetre una ampla faixa en baix relleu, amb fulles de llorer, cards, un rosari i, al fris principal, roleus amb testes de dofins, flors, ge­rros i caps barbats grotescos, en alternança amb bus­tos fe­me­nins, realçats amb tocs de color. El sostre, que evi­dencia trets mu­dè­ja­rs en la combinació dels materials i en el geome­trisme, amalgama motius renaixentistes a l'"arrocabe". Pot ser da­tat vers la fi de l'abadiat del castellà Pedro de Mendo­za. La primitiva biblioteca, que degué incloure obres proce­dents de la Grand Selva i de Valldaura, comptà amb trenta-vuit volums, se­gons ens revela_un inventari de la fi del segle XII, als quals s'incor­poraren al llarg dels anys altres còdexs, al­guns dels quals foren portats de Bonrepòs o do­nats per prelats i monar­ques _fins als dos-cents seixanta-dos que exa­minà Villa­nueva _, in­cu­na­bles _ cent setan­ta manuscrits dels segles X-XVI i cent deu títols, respectiva­ment, conservats a la Biblioteca Pública de Tarragona- i obres del segle XVI.
La sala de monjos
Amb accés des del corredor dels horts, el claustre poste­rior i el priorat, trobem la bella sala de sis trams amb voltes de creueria, que servia de bibliote­ca, convertida posteriorment en celler. Com si es trac­tés de palmeres, els nervis pris­màtics es recol­zen, en grups de vuit, sobre les dues columnes cen­trals, de ca­pitells octogonals, amb els angles en­trants i tri­ples damunt les deu mèn­su­les del vol­tant. El mur meridional mostra dos contra­forts exteriors angulars, en coin­cidir amb el fons del dormidor emplaçat al pis superior. La sala posseïa cinc grans fi­nestres d'esplandit simple molt acusat per facili­tar l'entrada a doll de la llum, indispensable per al treball dels copistes i cal×lígrafs. Cal recordar que l'escrip­tori de Santes Creus as­solí un elevat nivell en aques­tes tas­ques, vers la fi del segle XII, però sobretot du­rant la tretze­na centú­ria fins al segle XVI, en què encara constatem la dedi­cació de fra Joan Almenara.
El claustre de la infermeria
A partir d'ele­ments pre­exis­tents, a la primera meitat del segle XIV, es muntà, da­vant la in­fermeria _bastida a l'inici del cenobi, fou reformada a la primera meitat del segle XVIII_ un se­gon claus­tre rec­tan­gu­lar, que en­vol­ta­ria un jar­dí deli­tós, amb sen­zills arcs apun­tats que sor­gei­xen direc­ta­ment de la ban­queta, a la faisó dels por­xos de pla­ces i de les llot­ges. Acom­plia una imprescindible funció distri­buï­do­ra, en con­nec­tar amb el claus­tre princi­pal _a través del par­lador i del ­pas­sa­dís que con­duia pri­mi­tiva­ment als horts_ amb les cam­bres dels mon­jos jubi­lats i la infer­me­ria, amb les de­pen­dències pri­mi­ti­ves si­tuades a l'est i amb el palau reial que s'expan­dí al llarg de la gale­ria meri­dio­nal.
El palau reial
A la banda de llevant del cenobi, hom bastí un complex d'es­tan­ces des­ti­nat a allotjar els monarques en llurs obligats des­pla­ça­ments i a ofe­rir-los un lloc per al reconfort espiri­tual _des del 1296, l'abat de Santes Creus era Capellà Major Reial_ i àdhuc per a l'ac­ti­vi­tat ci­negèti­ca, prop de pa­rat­ges bos­co­sos _pa­ral·lelament Valldau­ra, indret també nemo­rós, on es man­te­nien captius cér­vols, ca­birols i ós­sos, aco­llí un al­tre es­tat­ge dels sobirans_. Els pri­mers es­pais què con­for­ma­ren el nu­cli del pa­lau reial­ degue­ren ser aixecats per Pere el Gran, el qual, vers el 1280, impulsà la con­clusió de l'esglé­sia. En­tre aquelles es­truc­tures destaca la llar­ga sala seg­men­tada per arcs dia­fragmàtics, con­vertits per fora en con­tra­forts.

Jau­me II, marcat pel ­pe­le­gri­nat­ge cons­tant de la Cort, sovint acom­pan­yat per Blan­ca d'An­jou i fins i tot pels seus fills, optà per am­pliar i enno­blir la re­sidència àulica juxta­posada al mo­nes­tir. L'ac­cep­ta­ció plena del gòtic reper­cutí en configura­cions arqui­tectòni­ques d'un elevat atrac­tiu estètic i de benes­tar, en­front de la se­ve­ra apa­ren­ça cas­trense inicial. El tret més sobre­sor­tint de la reforma és l'organitza­ció en­torn de dos pa­tis, al primer del qual s'hi ingressa per una por­ta d'arc pla i un ves­tíbul embigat amb les armes pintades de l'a­bat Andreu Porta (1380-1404). Cal apuntar que els successors del monarca per­de­ren in­terès pel palau que, des de mitjan segle XIV, es con­ver­tí en abacial, ocupat primerament per Guillem de Fe­rre­ra, fins a la se­go­na mei­tat del se­gle XVI (vers el 1562), en què seria traslladat a l'actual pla­ça de Sant Bernat Cal­bó, per la ini­ciativa de Je­ro­ni Con­ti­joc. A mà esquerra de l'en­tra­da esmen­tada, una se­go­na por­ta s'o­bre a la peça allargassada de Pere el Gran, reutilitzada potser com a cava­lle­ris­ses.

El pati, cen­trat pel brocal del pou, ornat amb l'escut de Pere Noguers (1593-1608), es troba circumdat, llevat del costat dret, per les vol­tes molt re­bai­xa­des _amb dos carcanyols hom hi esculpí el distintiu de Jaume II i el posterior de Guillem de Ferrera entre una creu i la crossa_ de la de­li­ca­da ga­le­ria su­pe­rior, su­por­ta­des per un pilar d'on par­teix l'am­pit, per dues mèn­su­les-pi­las­tra es­glaonades, que es pro­lon­guen fins al sòl i per permòdols mot­llu­rats. La pujada s'e­fec­tua per un tram d'es­ca­les sobre un arc ogi­val ram­pant, prote­git per una barana adossada, tot dei­xant vi­sible el perfil dentat dels es­glaons, i cons­ti­tuïda per dos arcs re­bai­xats as­cen­dents. La sos­té una colum­na de pòrfir _la ma­tei­xa pedra evo­ca­do­ra de presti­gi del sar­còfag de Pere el Gran_, da­munt la qual es dre­ça, tot tra­ves­sant el passamà, un pi­lar qua­dran­gu­lar bordonat de mar­bre blanc. Aques­ta sorprenent so­lu­ció ens remet als lleons esti­lò­fors del pan­teó de Jau­me II i Blan­ca d'An­jou. Per tant, podem con­jectu­rar la par­ticipa­ció d'un ma­teix equip d'ar­tistes, se­guidor de mo­dels ita­lians, en­cap­ça­lat, tal ve­ga­da, per l'es­cul­tor Pere de Bo­null. Al capi­tell que des­cobrim en l'ascensió, de­corat amb un cap barbat, protegit per una lli­ga­dura anusada, ver­sem­blantment el retrat de l'escultor, i amb un lleó afron­tat a un drac d'a­les de rat pe­nat, hi con­flueixen al­tres dos arcs de mig punt _en co­rres­po­ndència amb els dos de dalt, en lloc de les sè­ries tri­ples de les ca­res res­tants_ que arren­quen d'u­na mèn­su­la amb una fi­gu­reta de cos sen­cer i d'una altra de tipus vegetal. Dues curio­ses com­posi­cions zoo­mòrfi­ques s'en­ca­ren als ex­trems de l'esca­la: dos lleons aja­çats do­mi­nant un senglar i un gos, res­pecti­va­ment, temàtica en què aflo­ren l'em­blema de la reia­lesa i l'a­fició del caçador.

L'or­namen­tació escultò­rica es com­pleta amb el relleu de la llinda, on l'ho­rit­zontal s'ajunta amb dues con­cavi­tats late­rals, que distin­gim al peu de la grao­nada. Sota un marc re­bai­xat resse­guit per frondes, les armes ca­talanes són aga­fa­des per dos àngels, amb el tors fron­tal i un genoll a te­rra, entre fu­lles arrissades, en una de les quals s'amaga una testa mons­truosa. Un parell de lleons, de llarga crinera, repe­tei­xen el gest en re­lació amb la corona reial. L'airo­sa galeria se singu­la­rit­za per la frà­gil har­mo­nia que li confereixen les esveltes co­lum­ne­tes de fust qua­dri­lo­bat de cal­cà­ria num­mu­líti­ca po­lida de Giro­na, e­le­ments rea­lit­zats en sèrie, com les bases i els ca­pi­tells de­ri­vats del corin­ti i les im­pos­tes amb rosetes.

Els trams embi­gats, rectangulars i quadrats, que la co­breixen, amb parelles d'arcs angulars so­bre culs de llàntia, ornats amb pal­me­tes, exhibeixen te­mes heràldics pintats: les ar­mes ca­ta­la­nes, les de Si­cí­lia, les per­so­nals del rei, les d'An­jou, la creu de Tolo­sa (al·lu­siva a la re­gió a la qual per­tanyia la casa-mare) i un darrer escut pot­ser en relació amb el pri­mogènit de la Corona. Sospitem que el pin­tor llei­datà An­dreu de la Torre i Bernat de la Vall que, el 1307, havien tre­ballat al se­pulcre de Pere el Gran, foren tam­bé con­trac­tats per a aquesta obra de caràcter eminentment decoratiu.

Al fons del pati devia emplaçar-s'hi el rebost, just to­cant al tinell, al qual conduia una por­ta del vestí­bul i una porteta de servei, al davall de l'escala. Pel que fa al menja­dor destinat a les solemnitats, es tractava d'una altra sala seccionada per arcs diafragmàtics que suportaven una teulada angular, completament refeta a l'inici del segle XVIII so­brealçant-la amb l'a­plicació d'una volta de guix i d'un arram­ba­dor de rajoles. A con­ti­nua­ció, se si­tua­ria la cui­na. Més en­llà, s'es­te­nia, per­pen­dicu­lar­ment, una al­tra sa­la, estre­ta i llarga, dues fi­nes­tres de la qual en­cara perdu­ren a la façana meri­dio­nal, que mostra un am­ple por­tal fo­rà. Pel que fa al sis­te­ma de co­briment de les es­tan­ces, era, un cop més, de fusta da­munt arcs, su­pri­mits per re­for­mes poste­riors.

A la planta noble, s'or­denaven diverses cam­bres, d'ús pri­vat, en una de les quals, amb petxines de guix renaixentistes a l'entrebigat, una fi­nes­tra amb fes­te­ja­dors mi­rava al centre del claus­tre. És pro­ba­ble que ja s'hi in­te­grés un ora­to­ri, al cim de l'es­ca­la, on facili­tava l'ingrés una por­ta ac­tual­ment pare­dada. Enno­blit, quan Jaume Valls feia d'abat coad­jutor de Ber­nardí Tolrà (1531-1534), amb una vol­ta es­tre­lla­da de ra­jo­la i guix, ornada amb claus heràldiques i un sos­tre de fusta pla del ti­pus "a­tau­je­ra­do", re­ve­la al mur meri­dio­nal l'e­xistència d'an­ti­gues fi­nes­tres, a les quals s'afegí una obertura rectan­gular amb un frontó que emmarca les armes parlants de l'abat Tolrà entre àngels.

Passem al segon espai obert, que podríem dife­renciar com a pati d'armes, per la gran portalada que franquejaven les mun­tures i els animals de bast, els quals devien ser allotjats a les velles estruc­tu­res, i per l'ambient auster que ofereix, a ex­cep­ció de l'escut amb un gall dins un quadri­foli rellevat a la clau d'u­na porta. Cap a l'est ens tro­bem amb la cam­bra ma­jor, una ma­jes­tuo­sa es­tança amb tres arcs dia­fragmàtics apun­tats, divi­dida per un tres­pol, en l'ampliació practicada du­rant l'abadiat de Pedro de Mendoza. Al se­gon ni­vell s'en­de­vi­na, so­bre el marc d'un re­tau­le ba­rroc fin­git pictòrica­ment del 1755, part d'una cru­ci­fixió amb els dos lla­dres tar­do-gòti­ca, traça­da en ne­gre. U­na por­ta del mur orien­tal, amb un bla­só suspès d'un clau si­mu­lat con­te­nint una ala ens intro­dueix en un àmbit llò­brec i fresc alho­ra, que hau­ria estat des­tinat a ce­ller i a ca­la­bós.

La llotja que es des­ple­ga només en dos cos­tats del pri­mer pis lluu els blasons dels abats Andreu Porta (1380-1404) _també visible en un carcanyol de sota_ i Joan Pin­yana (1430-1438), respectivament i un se­gon fust por­fí­ric, trencat en dos tros­sos, al tram ini­cial. El replà-distri­buidor, enllaçat amb el pati de Jaume II, compta amb una fines­tra coro­nella entre por­tes de guix dels segles XVI-XVII, al mur nord i amb una obertu­ra d'arc conopial i condueix a l'última planta. Aquesta zona aixecada en temps de l'a­bat Jaume Valls comprenia les arque­ries d'estuc d'ansa de pa­ner, sobre pilars he­xa­go­nals que vore­javen ambdós patis _el primer suprimit el 1892_ i perfora­ven les fa­çanes meridional i occidental.

En da­rrer lloc, podem es­men­tar la torre de l'Home­nat­ge, a l'an­gle sud-est, on Jaume II hau­ria fet tan­car el seu fill ho­mò­nim, abans de la seva pro­fessió mona­cal, la part superior de la qual fou posada en comunicació amb la resta d'edifica­cions al començament del segle XVII, com ho testimonia l'escut de guix en alt relleu col×locat com a sobreporta, datat el 1605 (amb les armes del monestir i de l'abat Nogués), simultani al del pou.
La capella de la Tri­nitat
Aquest sobri petit edifici rectangular, situat al darrera de l'anomenat Claustre Vell i en un extrem del pati de lle­vant, constituí la pri­miti­va esglé­sia dels mon­jos, a la fi del segle XII. Amb la primera consa­gració de la major, en enllestir el trans­septe (1211), es­de­vin­dria la capella de la In­fer­meria, de forma similar a la de Sant Esteve de Poblet. Dedi­cada a la Ver­ge, a Sant Bernat i a la Trini­tat, el 1665, hom hi trobà una lipsano­teca ro­do­na amb re­lí­quies no identificades, en un recon­ditori de la columneta cen­tral de les cinc que suporten la mesa d'al­tar del presbite­ri, sobreaixecat per dos esglaons. Una por­ta de punt rodó ober­ta al migdia ens introdueix sota una volta de canó apuntat so­bre una imposta de quart bo­cell. Il×luminen l'espai dues fines­tres afrontades de doble esplan­dit. Com a les capelles de la capçale­ra del temple princi­pal, trobem les dues forní­cules co­rrespo­nents a la cre­dença i a la pis­cina. Res­tau­rada la construcció els anys quaranta, hom hi col×locà recentment un Crist de fusta renai­xen­tista.
El priorat
Amb aquest terme hom coneix el cos rectangular adossat a la galeria meridional del claustre i a la sala de monjos, així com a l'estructura que s'hi avantposà. Tot i que la porta que comunica la planta baixa amb la clausura pertany al primitiu cale­fac­tor, la disposició de nou grans arcs diafragmàtics apun­tats originà una noble estança, amb sortida cap al sud. Ha es­tat qualificada com a refetor, en no trobar-se aquesta de­pendència a l'indret que li pertocava, just davant el templet del lavabo i de la porta, actualment sense cap finalitat espe­cífica. S'hi edificà al damunt altres dos pisos, en època tar­dana, mancats d'interès artístic, en comunicació amb el dormi­dor, que seran reutilitzats pel Patronat de Santes Creus. La cronologia del primer àmbit ha estat força controvertida. Tan­mateix la presència de merlets en el perfil divisori ens asse­gura que el priorat restà exclòs de la fortificació del 1375, la qual cosa deixa sospitar l'aterra­ment de les construccions exteriors a la galeria claustral i el posterior aixecament d'u­na de nova d'ús incert.

VISITA AL MONUMENT
L'itinerari comença a la creu de terme situada al peu de la carretera de Vila-rodona. Traspassat el pont sobre el Gaià, agafem l'avinguda que ens condueix al primer portal o de la porteria. Un cop franquejat entrem a l'a­vantplaça, on des­taca, a mà dreta, l'es­glésia de Santa Llúcia, tocant al portal barroc de l'Assumpta, amb esgrafiats originals de gust rococó que se­guirem veient a les façanes de la plaça de Sant Bernat Calbó, centrada per la font. Al seu davant distingim el palau abacial, l'entrada del qual ens ofereix un bonic pati tardo-gòtic. Con­ti­nuem l'aproxi­mació al cenobi fins arribar a la façana esglao­na­da de l'esglé­sia, que dominen el gran finestral ogival i la porta de mig punt, de filigranada escultura. Vers el sud s'es­tén el mur del claustre, al qual s'accedeix a través de la Por­ta Reial, amb profusió d'escuts, pertanyents a Jaume II i a Blanca d'Anjou. L'obertura immediata ens permet d'arribar per darrera l'ala claustral disposada al sud a la vasta sala d'arcs diafragmàtics del priorat. Una petita porta la connecta amb la sala dels monjos-scriptorium, les vol­tes de la qual recauen sobre dos pilars cilíndrics i les mènsules encastades al seu perímetre. L'il×luminaven tres finestres, cegades com la porta que donava al corredor dels horts. Ingressem al claustre posterior o de la infermeria, amb arcs apuntats d'una extre­ma simplicitat, probablement rea­profi­tats. Immediatament a la dreta un pe­tit pas ens fa penetrar en una zona fosca, utilit­zada com a presó des de la segona meitat del segle XVI, on un reclús gravà una Crucifixió, entre diversos grafits. Ob­servem un portal forà i tot seguit passem a les sales del Palau Reial, començat per Pere el Gran i desenvolupat per Jaume II. Els espais més propers foren modificats en època barroca, conver­tits en cuina i en refetor nou dels monjos _l'antic tinell o menja­dor solemne_. A l'angle SE un vestíbul de sostre policromat ens introdueix al coquet i enginyós pati, on es combinen sàviament diferents tipus d'arcs, voltes i suports Hi ressal­ta el fust de pòrfir sota l'escala, que, ornada amb animals de ple volum, ens porta, des de sota una delicada llinda, a l'es­velta galeria embigada i a les dependències del seu voltant, no visita­bles. Les portes comuniquen amb el menjador, un possible re­bost, les antigues cavallerisses i amb el segon pati, començat per l'abat Porta i conclòs per Jaume Valls, en estil renaixen­tista, detec­table en la llotja de guix del tercer nivell, que tampoc es troba obert al públic. Eixint del complex àulic, to­pem amb restes d'edificacions, considerades les més recula­des del monestir, entre les quals emergeix al nord la capella de la infermeria o de la Trinitat, la primera rea­lització arqui­tectòni­ca en pedra. La precedeixen el cos de la infermeria, remode­lada en repetides ocasions i les ruïnes de les cases habitades pels monjos jubilats abans de llur trasllat a la plaça. Si torcem a la dreta, experimentem una estranya sensació, en trepitjar la terra del cementiri mentre elevem els ulls a l'esplèndida rosassa, síntesi de la roda, la flor i l'infinit plasmat per l'entrellaç, simbolisme reforçat per les tres obertures al×lusives a la Trinitat. Una ràpida mirada als relleus de les filades inferiors de l'absis ens re­corda alguns dels distingits llinatges atrets per Santes Creus. Vore­jant les capelles absidals, la sagristia i la sala capi­tular, sot­jats pel sober­g campanar, sortim pel parlador a l'angle SE del claustre gòtic (1313-1341), sufragat per Jaume II i Blanca d'Anjou. A mà dreta una escala ens duu al dormi­dor, àmplia estan­ça sec­cionada per arcs dia­frag­màtics, al cap de la qual s'habi­lità la biblio­teca, amb un en­teixinat de guix renai­xentista-mudèjar. L'extrem opo­sat, obert direc­tament vers el transsepte, enllaça també amb l'ar­xiu i permet la pujada a la coberta i al capda­munt de la torre de les Hores (1575). Un
darrer pas, practicat al mur, és el que condueix al Priorat. Bai­xem per la mateixa grao­nada i entrem al Capí­tol, que so­bre­surt per l'harmonio­sa compo­si­ció de la façana per­forada i pel joc lineal de les vol­tes. El paviment mostra in­tercalades les lau­des d'un bisbe ita­lià i dels sis darrers abats vitali­cis. La cambra més septen­trional co­rrespon a l'armarium dels temps ini­cials, esde­vingut, gràcies a la dei­xa testa­mentària de Mag­da­lena Valls (+155­9), enterrada al seu sòl, ca­pella de l'Assumpta, amb el grup es­cultòric del fran­cès Perris Ostris o d'Austri. Una for­nícula un xic apuntada allotja els sepulcres més antics, cores­ponents als Bearn i Mont­cada, sobremuntada per una bonica Verge amb el Nen gòtica, que sembla voler acom­panyar el grup del Judici Final damunt la porta de la Lliçó. La galeria del manda­tum, on es juxta­posen al­tres sis arcosolis, flan­quejats per co­lum­netes, que aixo­pluguen sengles sarcòfags, acaba amb l'entrada dels conversos, als peus de l'església. D'esquena al cancell, apre­ciem la pers­pectiva impressionant de les tres naus, mentre diri­gim els nos­tres pas­sos al llarg de la cen­tral. Ob­servem la robuste­sa dels pi­lars, amb mènsules de rot­lles, les pre­coces vol­tes de creue­ria i els clars vi­tralls cis­tercencs en­cara fi­xats a les fi­nestres, elements tam­bé pre­sents al trans­septe. La porta dels difunts del mur nord ens evoca el trasllat últim dels mon­jos al fossar. Les quatre cape­lles late­rals de la cap­çalera con­serven retaules dels se­gles XVII-XVIII. En­riqueix la prime­ra de l'esquerra, dedicada a Sant Joan Bap­tis­ta, el vas amb la figura jacent del seu fun­da­dor, l'abat Gui­llem de Fe­rre­ra, l'únic en­te­rrat a l'esglé­sia. El profund pres­biteri, on s'encaren l'ar­ma­ri de les relí­quies i els sedilia, embolcalla l'e­xuberant retau­le de Josep Tramu­lles (en­llestit el 167­9), que mig oculta la bella rosassa del fons. En girar-nos no­vament cap al mur de la faça­na, contem­plem els dos baldaquins que prote­geixen les tombes reials. A la ban­da de l'Evangeli, s'aixeca la de Pere el Gran (+1285), amb un vas de pòrfir sobre lleons i una tapa vol­ta­da de sants, obra del mes­tre Bartomeu, a la vora de la qual figura la llo­sa del seu almi­rall Roger de Lloria. Al costat oposat se'ns presenten les del seu fill Jau­me II i Blanca d'Anjou, sobre un cos d'ar­cuacions que simulen el claus­tre, amb llurs efígies cobertes amb els hàbits cistercencs i pla­fons re­naixentistes. La paret meridional del creuer faci­lita el pas a la Torre de les Hores, a la sagristia i al dormi­dor, as­cendint una dreta escalinata. Enfilem la nau late­ral, que ens propor­ciona una visió més reco­llida del temple i tornem després al penúltim tram central per deixar-nos enci­sar amb la policro­mia translú­cida del vi­trall historiat ponentí. Creuem per sego­na vegada el llindar de la porta també anomenada de Sant Ber­nat, a la dreta de la qual es conserven els vesti­gis d'un Judi­ci Final del se­gle XIV. Tot avançant a frec de les sepultures dels Tarragona i dels Mon­toliu, la nau que ocupa l'àmbit del corre­dor dels con­ver­sos, ens me­na al darrer sector del recinte quadrat. Ens ofe­reix, darrera la traceria dels finestrals, afrontats a diverses tombes nobiliàries, el ritme suau marcat per l'alternança dels con­tra­forts i de les finestres, fins al cimbori vuitavat, que només inte­rromp­ el tem­plet del lavabo, única res­ta romà­nica d'aquell conjunt. Alhora podem anar admi­rant la caprit­xosa de­coració dels capi­tells, en un dels quals l'es­cul­tor brità­nic Rei­nard des Fonoll tingué la gosa­dia de retra­tar-se amb la ma­ceta i el ci­sell, de les gàrgoles, de les mènsules i del fris del Gène­si, em­plaçat al can­tó pròxim a la sortida, on el celle­rer ens evoca la seva tasca, amb una
ge­rra a la mà, de la mateixa manera que trobem un monjo pro­veït de claus a la porta del refetor.

Josep serra Vaslls i M Joana Virgili Gasol
Llicenciada en història d'art

No hay comentarios: