sábado, 11 de agosto de 2007

Llistat de les propietats del monestrir de Santes Creus

RECULL SINTÈTIC DE LES PROPIETATS DEL MONESTRIR DE SANTES CREUS

Masos de l'Aguilera de Pradell Menanç (castell d'Òdena)

Aiguamúrcia i les Pobles:
L'Hort Gran
La plana del Molí
La plana de Sant Pere
El Camp dels Corrals
L'Era de Sant Bernat
L'alzinar
El bosc de la Plana del Molí
El camp dels noguers
L'hort dels noguers
El camp davant del fossar
Els hortets
El camp dels ametllers
Sant Sebastià
L'avellanar
La Vinya Closa
La vinya nova
La mallola
La vinya del P. Magí
La vinya del portaler
L'oliverar de l'Esgarrapat
L'oliverar de l'altra banda del Molí
La feixa teixidora
El comellar d'En Faura
El comellar del polvorer
La Boval
La Canonada
Els hortets d'en Solivella
La Tuta
El bosc de la Boal
El bosc de la Cabreria
El bosc de Sant Sebastià
El bosc de Sant Pere
L'albereda
L'albereda de la Canonada
El coll de les forques
L'hortet del Molí
L'alberg o hospederia
La casa del metge
La fonda
El Molí del Monestir
La Capella de Santa Llúcia
El Portal del Monestir o de l'Assumpta, abans Reial i les seves oficines
La Premsa d'oli
La quadra i casa del Majoral
La Ferreria
L'hospital i la fusteria
La casa del P. Ramon
La casa del P. Domènec
La casa del P. Bassa
La casa del P. Magí
El Palau
La Bosseria
El Forn i els graners
La Casa del P. Barba
La casa del P. Roca
La casa del P. Valenciano
La casa primera del claustre
La casa nova de l'Abat
El priorat (plantes o pisos superiors)
La premsa, els cups i l'oficina
La cuina i el rebost
El refetor
El dormidor nou
El Palau vell o palau reial
La casa del P. Foguet
La casa del P. Antic
La casa del P. Ballester
La casa del P. Torres
Infermeria
El Casot
La Casa del P. Ribera
La casa del P. Grases
El Dormidor vell
La llibreria o biblioteca
L'escorxador
El claustre major
El capítol
Les Parets de l'Hort, amb les seves portes
La casa de l'Hortolà
Dos aljubs
La capella de la Trinitat
El molí fariner, fora del monestir
Els corrals de la Plana, amb el cobert, el paller i l'era de batre
La Capella de Sant Pere, fora del Monestir, a la plana de Sant Pere
El forn
La teuleria
L'Albà Vell
Lloc d'Albereda (castell de Foix)
Castell d'Alta-riba
Censal d'Altafulla
Masos d'Ancosa, amb el seu bosc, a Vilademàger, avui la Llacuna
Dominicatura d'Anguera
Possessió d'Arboç del Penedès
Barcelona:
casa procura de la Riera de Sant Joan, núm. 41, cantonada amb el carrer de les Magdalenes (desapareguda en obrir-se la Via Laietana)
Cases de Barcelona, amb censals i censos de les cases dels ter­mes de Provençana,
Cases de Calders
Possessió de Castellet
Cases de Cerdanyola,
Cervera
Les cases i censals, amb els drets dels molins i forns i altres béns del terme
Casa delmera
Església de Sant Bernat
Granja del Codony

Molí del Codony
Mas de les Colomines (castell de Queralt, conca de Barberà)
Conesa;
Castell, amb casa, graners, celler i corral
El Farraginar
El 1287 Alfons el Franc dóna a Santes Creus els drets de la castlania de Bernat de Montpaó.
El 1319 Jaume II concedeix a Conesa el privilegi de mercat set­manal tots els dimecres de l'any i el 1327 dóna a Santes Creus un part de la quèstia que hi percebia.
El 1383 el rei Pere concedeix la total jurisdicció de Conesa al monestir.
El 1390 Joan I atorga a Santes Creus que hi pugui tenir deu cases de jueus.
Despoblat de Savella, Saella o Savallà de l'Abadiat. A la part occidental del terme, als con­traforts ponentins de la serra del Pla de Maria. Passà a Santes Creus el 1383 arran del canvi de la batllia de Sarral amb Forès, el Fonoll, Savella, Conesa, Torlanda i la quadra de Saladern. El 1441 Santes Creus obtingué per comís la propietat del lloc i féu posteriorment noves con­cessions de terres a nous pobladors.
Despoblat de Torlanda, al cim d'un pujol, als estreps meridio­nals dels plans de Conesa, a la dreta de la carretera de Roca­fort a Conesa. El 13 d'octubre de 1178 l'ad­quirí Alfons I per donació de Bernat de Piles i de Berenguer Company. Passà a San­tes Creus juntament amb Conesa, el 28 de setembre de 1383 (San­tes Creus, 31, p. 73-74).
Quadra de Saladern o d'Aladern, a la part nord-occidental del terme, a uns 6 km de la vila de Conesa, a la vora de la riera de Saladern o de Conesa. Havia tingut castell i església, cons­truïda al començament del segle XIV.
Creu de terme, al camí de Santa Coloma, del segle XIV. Trenca­da, amb la columna vuitada de 8 m, coronada per una pinya his­toriada amb figures i al damunt els escuts de Catalunya i de Santes Creus.
Dominicatura de Copons
Dominicatura de Cunill
Dominicatura de l'Espluga de Francolí
Censal de Falset
Censal de la Farga de Terrassa
Castell de Ferran (Alt Penedès)
Lloc de Ferreres (
Castell de Figuerola
El Fonoll
Mas d'en Fonollar (Bagà)
Dominicatura de Font-rubí del Penedès
Lloc de Fontscaldetes (Cabra del Camp)
Dominicatura Forès:
Castell
Dominicatura de la Fullola (al NO de Tàrrega)
Lloc dels Gaians
Castell dels Garidells
Cases de Girona
Censal de Girona
Castell de Gramuntell (Segarra)
Castell de la Guàrdia dels Prats (Montblanc).
A mitjan segle XIII, Elisen­da de Falchs, muller de Guerau de Vallclara, va fer donació a Santes Creus dels drets que posseïa al lloc. Com que les dispo­sicions de la donadora eren massa gravoses per al ce­nobi, aquest hi renuncià.
Guils de Cerdanya
Les Gunyoles
Lloc de la Llacuna (Castellet)
Granja d'Ancosa (donació pel comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, el 1155)

La Llacuneta
Cases i censals de Lleida, amb vinyes, censos i altres posses­sions i béns
Manresa Forns del monestir (19 de setembre de 1463, Santes Creus, 29, p. 599-600). El 8 de gener de 1326 (PUIG i CADAFALCH, 1931, 123-138), Jaume II i Blanca d'Anjou donen al monestir 50.000 sous sobre llurs drets sobre els forns per a l'obra del claustre.
Cases de Martorell
Censal de Miralpeix
Montagut
Castell de Montalbà
Cases de Montblanc
Dominicatura de Montfalcó el Gros
Castell de Montoliu de Segarra
Castell d'Oluja
Les Olugues
Masos del castell d'Orpí
Pacs
Palau
Dominicatura de la Panadella
Dominicatura de Passanant
Antic terme de la Sala de Comalats, a la banda sud-oriental del muni­cipi, en una petita vall formada pel barranc de la Sala, que s'ajunta per la dreta al torrent de Glorieta, més avall d'aquesta última població, amb accés a través d'una pista que comunica amb la carretera local de Ciutadilla a Sarral. El 1383 Guillem Gener (dels Gener de Montblanc) vengué la Sala al bar­celoní Jaume Galliners, el qual, el mateix any el permutà amb Santes Creus per altres drets que el cenobi posseïa dispersos a diversos llocs. El 1386 Santes Creus canviava amb el Cerimoniós el mer imperi del castell de Ferran (Tarragonès) pel de la Sa­la. (Santes Creus, 35, p. 285-289)
A la banda oriental del terme, a la dreta del torrent de Forès, al fons d'una petita vall i al costat de l'antic camí de Forès a Vallfogona, el despoblat del Fonoll, amb accessos per camins carreters des de Conesa, la Sala, Guimerà o Passanant. Pertan­gué a Santes Creus des del 1383 arran del canvi que la corona va fer del lloc i de Forès, Savella, Torlanda, Conesa i la qua­dra de Saladern per la batlli de Sarral. A la fi del segle XIV, el monestir se'l féu seu per comís i mitjançant una sentència del 1441 confirmada per la reina Maria l'any següent.
Censal de les Piles
Les Piles de Gaià
Despoblat de Figueroleta o Figuerola. Pere de Queralt donà el lloc a Santes Creus el 1277 i confirmà la concessió al seu tes­tament del 1282. Mitjançant la sentència del 31 de maig de 1536 es reconeixia al monestir la jurisdicció civil i als Queralt la criminal.
Quadra de Pinyana
Castell de Montornès
El Pont d'Armentera:
Molí draper
Molí fariner, amb una casa, anomenat el molí de dalt
Molí fariner, anomenat el molí de baix
Graner

Pontons
Casa
Castell, amb els seus graners

Quadra de Puigmoltó (castell de Mediona, Alt Penedès)
Puigpelat
N'era originari Miquel Mestre i Gasset, monjo que s'enca­rregà de la rectoria de Santa Llúcia des del 1840 i que morí el 1868.
Castell de Puigtinyós
Molí fariner arrendat pel síndic del monestir a Joan Lluch, moliner de Vila-rodona ("Santes Creus", 19, p. 403)
Castell de Quintapers (Montbrió de la Marca)
Castell de Ramonet
Mas de Riambalda (Montagut, avui Querol)
Castell de La Roqueta

Dominicatura de Rubió
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida
Castell de Sant Gallard (agregat de les Piles)
Cases Sant Marçal, al castell de Cerdanyola

Sant Pere de Molanta
Censal del forn de Sarral
Sarral
El 6 de març de 1188, Alfons I cedeix 60 mitgeres d'ordi, que percebia del forn de Sarral, al monestir de Santes Creus. Pere II el Gran, en el seu codicil, el 3 de novembre de 1285, deixa Sarral a Santes, jun­tament amb els llocs de Forès i de Cabra. Aquesta donació fou confirmada pel seu fill Alfons el 1286. El lloc retornà a la corona el 1383, bescanviant-lo pels de Forès, el Fonoll, Savella, Torlanda i Conesa.

Castell de la Secuita
Granja de la Tallada, casa, cellers, ofcina d'aiguardent, premses
Molí d'oli de la Tallada
1229 el cavaller Guillem de Claramunt, descendent del repoblador homònim, deixa el lloc a Santes Creus per tal de redimir les seves faltes
20 d'agost de 1232: el cenobi compra a Pere de la Tallada la partida de terra del mateix nom que havia estat atorgada al seu avantpassat Berenguer de la Tallada el 6 de maig de 1182 per Guillem de Claramunt
onze anys més tard Arnau de Vilanova ven a Santes Creus les terres que restaven de la partida de la Tallada i Guillem d'Aguiló els drets senyorials sobre l'indret
Guillem d'Aguiló ven els seus drets sobre el Pontarró (1238) i el de les tasques de la Secuita (1246)
15 de juliol de 1258: compra el lloc de les Gunyoles a Bernat de Barberà
A la darreria del segle XIII el monestir havia aconseguit drets sobre la quadra de Vistabella i el lloc de Tapioles.
Castell de Selmella (Pont d'Armentera)
Cases de Sentmenat
Sepulcre
Mas de Serra Clara (Bagà)
Dominicatura de Solivella
Censal de Sosses (Cerdanya)
Granja de la Tallada Inventari (Santes Creus, 35, p. 264)
Censal de Tamarit
Estany de la Mora (Santes Creus, 38, p. 404)
Tarragona:
Casa del carrer d'en Granada, amb un oratori
Cases
Cases i censals de Tàrrega, amb les seves pertinences, terres, vinyes i altres béns i drets
Dominicatura de Timor (Montblanc)
Censal de Tivissa
Quadra de Valldossera (Castell de Pontons)
Censal de Vallmoll
Casa de Valls
Dominicatura de Veciana
Dominicatura de Vicfred

Vilademàger

Vilafranca del Penedès:
Casa del carrer de Sant Bernat (casa i oficina, amb un hort)
Cases
Castell de Vilagrasseta
Granja de Xerta

Autors: Josep Serra Valls i M Joana Virgili Gasol
Llicenciada en Història de l’art

5 comentarios:

luis dijo...

He leido con interés el listado de las propiedades del Monasterio de Santes Creus, y estoy buscando información acerca de un molino que creo que pudo ser propiedad del monasterio en alguna epoca.
Es un Molino hidráulico de Salomó sobre la margen izquierda del Río Gaià , si treneís información os lo agradecería
Un cordial saludo
Luis

jones dijo...

El molino que estás buscando no ser propiedad de Santes Creus inicialmente. Por ello no aparece en este listado de propiedades. Posteriormente (s.XV?) se adquiere la propiedad de este molino.
Este molino podría ser el actual edificio en ruinas del Molí del Mig, cercano a una antigua heredad llamada manso Mas-Bru?.

Lluís

Anónimo dijo...

Estimado Lluis
Creo que podría ser ese molino que me dices , me podrias indicar de donde sacas que el monasterio lo adquirio a partir del XV, tienes algun documento o texto que lo verifique desde ya muy agradecido por tu respuesta
Un cordial saludo
Luis

Luis dijo...

Lluis por si tienes mas información y quieres ponerte en contacto conmigo te envio mi Email gracias de antemano
Luis

Luis dijo...

Este es mi email perdona que no lo he puesto en el mensaje anterior
ceg@tinet.cat
Si os aparece alguna información adicional os agradecere me escribas
Gracias de antemano Luis